Consorci de l'Estany

Objectius i competències


L'objecte del Consorci és la preservació i la revaloració del patrimoni natural i cultural i impulsar les funcions econòmiques mediambientals i socials pròpies de l¿àmbit territorial definit a l'article 5. En concret:
a) Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en les matèries que siguin de la seva competència.
b) Participar en la protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural i fomentar la col·laboració entre altres administracions i entitats.
c) Promoure l¿obtenció de recursos, subvencions, inversions i serveis vinculats amb el seu objecte.
d) Compatibilitzar els usos i activitats (esportives, de lleure, turístiques, etc.) amb la conservació i gestió de l'Espai Natural Protegit.
e) Conservar i ordenar les finques públiques o en règim de custòdia que tenen per objecte la protecció i conservació del patrimoni natural i cultural.
f) Impulsar el desenvolupament local sostenible per millorar les condicions de vida de la població.
g) Fomentar i ordenar l'aprofitament racional i sostenible dels recursos de l'espai i de les activitats econòmiques i socials.
h) Potenciar l¿educació ambiental, la recerca científica, la difusió i el coneixement dels valors de la Zona lacustre.
i) Promoure la protecció integral de la Zona lacustre, incentivant la participació dels altres municipis que en formen part.
j) Potenciar els diversos sectors econòmics de la Zona lacustre, participant i potenciant les polítiques de promoció econòmica corresponents.


Forma de gestió: directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat