Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

Objectius i competències


a) Coordinar els interlocutors turístics de la comarca a l'efecte d'establir el consens en totes les accions i promoure una sensibilització social vers el fenomen turístic

b) Coadjuvar, col.laborar i fer el seguiment dels programes previstos en el Pla integral d'aprofitament dels recursos turístics del Maresme mitjançant accions i estudis que condueixin a trobar els instruments per a a la seva realització i els recursos econòmics necessaris per tal de dur-los a terme

c) Facilitar l'assistència tècnica precisa als municipis, institucions i empreses turístiques que ho sol.licitin

d) Endegar programes de millora de la imatge turística de la comarca i accions orientades a la seva promoció, per tal de promoure i donar suport a la presència del sector turístic del Maresme en els mercats turístics (campanyes, publicacions, fires, etc.)

e) Fomentar una política d'implementació de nous productes turístics sobre la base de les possibilitats de la comarca: aigües termals, turisme rural, etc.

f) Promoure la creació d'instal.lacions complementàries de caràcter turístic

g) Estimular tota classe d'atraccions i activitats culturals, artístiques, esportives i recreatives, d'acord amb les particularitats del Maresme i les característiques de la població turística, que permeti el creixement de la distracció i gaudi del temps lliure dels visitants

h) Canalitzar tota mena d'iniciatives privades per a la millora dels serveis turístics del Maresme

i) Coordinar la tasca informativa que, sobre la realitat del Maresme, puguin desenvolupar els patronats i oficines locals de Turisme, així com afavorir la instal.lació de noves oficines d'informació turística

j) Gestionar, promoure, donar suport i realitzar qualsevol altra acció que pugui contribuir al fenomen turístic del Maresme

k) Representar els interessos turístics de la Costa del Maresme en organismes d'àmbit superior, com poden ésser el Consorci de Promoció Turística de Catalunya, el Consell Català de Turisme, el Saló Internacional del Turisme de Barcelona, etc.

l) El Consorci podrà realitzar qualsevol altra activitat que directament o indirectament ajudin al compliment dels seus fins sempre d'acord amb l'ordenament jurídic vigent.

Forma de gestió: Directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat