Organisme Autònom Local de Patrimoni "Víctor Balaguer"

Objectius i competències


1. La conservació, l'estudi i la difusió de tot el patrimoni moble i immoble de Vilanova i la Geltrú de titularitat i propietat municipal que li sigui adscrit, cedit l'ús o la propietat, i del qual sigui titular el propi organisme autònom, assegurant així una gestió directa dels béns, activitats i serveis, i una correcta administració dels recursos.

2. L'actuació i la millora de la temàtica patrimonial mitjançant la gestió dels serveis i dels equipaments museístics, col·leccions i immobles de l'organisme autònom, així com aquells altres amb els quals s'estableixin convenis.

3. Fomentar la divulgació i el coneixement ciutadà del patrimoni de la ciutat, ja sigui amb la realització d'activitats, de difusió cultural, directament encaminades a aquesta finalitat o mitjançant intercanvis amb altres centres o entitats públiques o privades o convenis amb centres d'ensenyament, formació i similars.

Forma de gestió: gestió
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat