Inici > Recursos per al món local > Assistència jurídica > Normativa de règim local

Normativa de règim local

En el següent enllaç trobareu un mapa de legislació que, de manera esquemàtica, recull la principal normativa que regula el règim jurídic dels governs i les hisendes locals en els àmbits europeu, estatal i català.

 Mapa legislatiu Govern i hisendes locals

I a continuació hi figura la principal normativa de règim local

 

Marc constitucional i estatutari


Legislació Estatal Bàsica


Legislació catalana de règim local


Lleis de desplegament de l'Estatut de 2006


Carta de Barcelona


Normativa reglamentària de règim local


Hisendes locals

  • Llei estatal bàsica :  Reial Decret Legislatiu 2/2004 , de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, modificat per la disposició final primera del Reial Decret-llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
  • Finançament del PUOSC i bases per a la selecció, distribució i finançament de les obres a incloure-hi: Llei 23/1987, de 23 de desembre per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi.


Règim electoral


Urbanisme

Data d'actualització: 09/01/2012