Ajuntament de Sagàs

escut
  • Codi oficial estadístic: 0818840003
  • Adreça: Casa Consistorial
  • Codi postal i localitat: 08619 Sagàs
  • Comarca: Berguedà
  • Població 2018: 161
  • Telèfon: 93-8251150
  • NIF: P0818700G
  • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Silvia Triola Costa
  • Adreça electrònica: sagas@diba.cat
  • Web: http://www.sagas.cat/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat