Normativa de règim local

En el següent enllaç trobareu un mapa de legislació que, de manera esquemàtica, recull la principal normativa que regula el règim jurídic dels governs i les hisendes locals en els àmbits europeu, estatal i català.

 Mapa legislatiu Govern i hisendes locals

I a continuació hi figura la principal normativa de règim local

 

Marc constitucional i estatutari


Legislació Estatal Bàsica


Legislació catalana de règim local


Lleis de desplegament de l'Estatut de 2006


Carta de Barcelona


Normativa reglamentària de règim local


Hisendes locals

  • Llei estatal bàsica :  Reial Decret Legislatiu 2/2004 , de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, modificat per la disposició final primera del Reial Decret-llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
  • Finançament del PUOSC i bases per a la selecció, distribució i finançament de les obres a incloure-hi: Llei 23/1987, de 23 de desembre per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi.


Règim electoral


Urbanisme

Data d'actualització: 09/01/2012