Mitjanes de recursos ordinaris 2012 amb informació de 16/06/2014
(Drets reconeguts nets de l'Ajuntament + Organismes autňnoms deduďdes les transferčncies internes)
     
   
Trams de població
Mitjana de recursos ordinaris (1)
Euros / habitant
Mitjana de recursos ordinaris
incrementada en un 75% (2)

Euros / habitant
   
0-100
1.782,42 €
3.119,24 €
   
101-500
1.245,43€
2.179,51€
   
501-2000
996,87€
1.744,53 €
     
   
(1) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població
(2) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població incrementada en un 75%: (2)=(1)*1,75 .
   

Dades calculades segons la informació entrada diàriament per eacat pendent de revisar i depurar.