Mitjanes de recursos ordinaris 2011 amb informació de 29/05/2013
(Drets reconeguts nets de l'Ajuntament + Organismes autňnoms deduďdes les transferčncies internes)
     
   
Trams de població
Mitjana de recursos ordinaris (1)
Euros / habitant
Mitjana de recursos ordinaris
incrementada en un 75% (2)

Euros / habitant
   
0-100
1.790,56 €
3.133,49 €
   
101-500
1.241,84 €
2.173,21 €
   
501-2000
989,29 €
1.731,26 €
     
   
(1) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població
(2) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població incrementada en un 75%: (2)=(1)*1,75 .
   

Dades calculades segons la informació entrada diàriament per eacat pendent de revisar i depurar.