Mitjanes de recursos ordinaris 2010 amb informació de 03/02/2012
(Drets reconeguts nets de l'Ajuntament + Organismes autňnoms deduďdes les transferčncies internes)
     
   
Trams de població
Mitjana de recursos ordinaris (1)
Euros / habitant
Mitjana de recursos ordinaris
incrementada en un 75% (2)

Euros / habitant
   
0-100
1.622,08 €
2.838,65 €
   
101-500
1.230,01 €
2.152,52 €
   
501-2000
986,29 €
1.726,01 €
     
   
(1) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població
(2) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població incrementada en un 75%: (2)=(1)*1,75 .
   

Dades calculades segons la informació entrada diàriament per eacat pendent de revisar i depurar.