Mitjanes de recursos ordinaris 2009 amb informació de 7/01/2011
(Drets reconeguts nets de l'Ajuntament + Organismes autònoms deduïdes les transferències internes)
     
   
Trams de població
Mitjana de recursos ordinaris (1)
Euros / habitant
Mitjana de recursos ordinaris
incrementada en un 75% (2)

Euros / habitant
   
0-100
1.889,40 €
3.306,44 €
   
101-500
1.218,66 €
2.132,66 €
   
501-2000
976,75 €
1.709,31€
     
   
(1) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població
(2) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població incrementada en un 75%: (2)=(1)*1,75 .
   

Dades calculades segons la informació entrada diàriament per eacat pendent de revisar i depurar.