ATENCIÓ! Dades definitives
   
RECURSOS ORDINARIS DELS AJUNTAMENTS SEGONS LA LIQUIDACIÓ DE 2008(*)
(Drets reconeguts nets de l'Ajuntament + Organismes autònoms deduïdes les transferències internes)
     
   
Trams de població
Mitjana de recursos ordinaris (1)
Euros / habitant
Mitjana de recursos ordinaris
incrementada en un 75% (2)

Euros / habitant
   
0-100
1.951,18 €
3.414,57 €
   
101-500
1.255,84 €
2.197,72 €
   
501-2000
938,85 €
1.643,00 €
     
   
(1) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població
(2) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població incrementada en un 75%: (2)=(1)*1,75 .
   

(*)
Dades definitives.