ATENCIÓ! Dades definitives
   
RECURSOS ORDINARIS DELS AJUNTAMENTS SEGONS LA LIQUIDACIÓ DE 2007(*)
(Drets reconeguts nets de l'Ajuntament + Organismes autònoms deduïdes les transferències internes)
     
   
Trams de població
Mitjana de recursos ordinaris (1)
Euros / habitant
Mitjana de recursos ordinaris
incrementada en un 75% (2)

Euros / habitant
   
0-100
1.395,10€
2.441,43€
   
101-500
1.126,06€
1.970,61€
   
501-2000
946,05€
1.655,59€
     
   
(1) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població
(2) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població incrementada en un 75%: (2)=(1)*1,75 .
   

(*)
Dades definitives.