RECURSOS ORDINARIS CONSOLIDATS DELS AJUNTAMENTS SEGONS LA LIQUIDACIÓ DE 2006
(Drets reconeguts nets de l'Ajuntament + Organismes autònoms deduïdes les transferències internes)
     
   
Trams de població
Mitjana de recursos ordinaris (1)
Euros / habitant
Mitjana de recursos ordinaris incrementada en un 75% (2)
Euros / habitant
   
0-100
1.468,95 €
2.570,65 €
   
101-500
1.135,10 €
1.986,42 €
   
501-2000
919,53 €
1.609,17 €
     
   
(1) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població
(2) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població incrementada en un 75%: (2)=(1)*1,75 .