Llegenda de l'estat del mapa municipal

Línies de terme

Expedient iniciat:
Expedient iniciat pels plens dels ajuntaments o pel Departament de Governació, Administracions Publiques i Habitatge. Art. 28

En procés de delimitació:
Un cop nomenades les comissions municipals de delimitació pels ajuntaments, es duen a terme les operacions de delimitació. Art. 30

Actes signades:
Les operacions de delimitació queden recollides en les actes de delimitació, que han de ser sotmeses a l’aprovació dels plens dels ajuntaments afectats. Art. 31

Delimitació completada:
Un cop aprovades les actes pels plens dels ajuntaments, el Departament de Governació, Administracions Públiques in Habitatge publica la delimitació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Art. 32

Línies fitades:
Actes de reconeixement de la línia de terme signades, en els casos en què s’hagin col·locat fites o bé en la delimitació no s’hagin determinat amb precisió les coordenades UTM de les fites. Art. 33

Memòries dels Treballs Topogràfics:
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya elabora la memòria dels treballs topogràfics on consten les coordenades UTM de les fites fites col·locades i la trajectòria de la línia de terme compresa entre les fites sobre cartografia oficial a escala 1:5.000. Art. 34

Mapa Municipal Aprovat:
Mapa municipal sotmès a consideració de la Comissió de Delimitació Territorial. Art. 37

Mapa municipal

En procés:
Totes les línies de terme del municipi tenen nomenades les respectives comissions municipals de delimitació.

Actes signades:
Totes les actes de les operacions de delimitació de totes les línies de terme del municipi han estat signades.

Delimitació completada:
Totes les delimitacions aprovades de les línies de terme del municipi s’han publicat al DOGC.

Municipi fitat:
Totes les actes de reconeixement de les línies de terme del municipi han estat signades i/o la memòria dels treballs topogràfics ha estat elaborada.

Mapa municipal aprovat:
Mapa municipal sotmès a consideració de la Comissió de Delimitació Territorial.

 

Inici