Descripció de la prova de nivell D de català (nivell superior de català):

Consta de dues parts:

Primera: s'avalua el domini de l'expressió escrita per mitjà de la redacció d'un text de 200 paraules aproximadament, i els coneixements pràctics i teòrics del sistema lingüístic, per mitjà de blocs de preguntes de tipus ortogràfic, fonològic, sintàctic i lèxic.

Segona: s'avalua l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una intervenció formal sobre un tema general d'actualitat.

El tribunal fixarà el temps per fer aquesta prova, que no podrà ser superior a 2 hores per a la primera part i a 15 minuts per a la segona.

La qualificació de la prova és d'apta o no apta.