DOGC núm. 3794 - 07/01/2003

Instrucció de 10 de desembre de 2002, sobre l'òrgan competent en matèria de política lingüística que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny

D'acord amb el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, totes les bases de les convocatòries de selecció de personal hauran de preveure el nomenament d'una persona que assessori l'òrgan encarregat de la selecció, amb veu i sense vot.

Aquesta persona haurà de ser nomenada per l'òrgan competent en matèria de política lingüística de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals o de les universitats catalanes segons l'administració que convoqui el procés. A més, les bases poden preveure que l'òrgan encarregat de la selecció pugui sol·licitar l'assessorament de persones expertes en matèria lingüística per col·laborar en la valoració de la prova de coneixements de llengua.

Igualment, les bases de les convocatòries de concursos de mèrits i capacitats que admetin personal procedent d'administracions a les quals no és aplicable el Decret, com per exemple l'Administració de l'Estat, les de concursos específics i les de lliure designació, han de preveure l'assessorament de l'òrgan competent en matèria de política lingüística.

D'altra banda, el Decret preveu la possibilitat que les entitats locals i les universitats puguin modificar, de manera excepcional, els nivells d'exigència de determinades places un cop escoltat l'òrgan competent en matèria de política lingüística, que ha d'emetre preceptivament un informe raonat que justifiqui el canvi.

A més, cal tenir en compte que els criteris que s'exposen a continuació són també vàlids pel que fa a la valoració del coneixement del català en aplicació del Decret 14/1994, de 8 de febrer, pel qual es regula l'exigència del coneixement del català en els concursos per a la provisió de llocs de treball dels ens locals de Catalunya reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, modificat pel Decret 161/2002, d'11 de juny, en aplicació del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals i en aplicació de les altres disposicions que regulin l'accés i la provisió de llocs de treball de l'Administració local.

A la vista dels antecendents esmentats, tenint en compte l'article 16 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, dicto la present instrucció, d'acord amb els punts següents:

-1 Les funcions de l'òrgan competent en matèria de política lingüística són:

a) Nomenar una persona per assessorar l'òrgan de selecció en la valoració de la prova de coneixements de llengua catalana (article 4.2 del Decret 161/2002).

b) Assessorar la junta de mèrits i capacitats en la provisió de llocs de treball de funcionaris i de personal laboral pel que fa a la valoració dels coneixements de català dels aspirants (articles 7.3 i 9.3).

c) Emetre l'informe preceptiu i raonat sobre l'alteració del nivell de català previst en determinats supòsits (article 12.b i c).

-2 L' òrgan competent en política lingüística és:

a) Per a l'Administració de la Generalitat, la Direcció General de Política Lingüística.

b) Per a les entitats locals, l'òrgan que elles mateixes determinin. Si no el determinen,

En les entitats integrades en el Consorci per a la Normalització Lingüística, ho serà el Centre de Normalització Lingüística en el qual estan integrades.

En les altres entitats locals, ho serà la Direcció General de Política Lingüística.

c) Per a les universitats, l'òrgan que elles mateixes determinin. Si no el determinen,
En les que tenen un servei de llengua catalana, ho serà aquest servei.
En les que no tenen un servei de llengua catalana, ho serà la Direcció General de Política Lingüística.

Els òrgans esmentats són, per tant, l'òrgan competent en matèria de política lingüística a què es refereixen els articles 4.2, 7.3, 9.3 i 12.b) i c) del Decret esmentat.

-3 Quan els centres de normalització lingüística o els serveis centrals del Consorci per a la Normalització Lingüística rebin sol·licituds de nomenament de persones expertes procedents d'ajuntaments, consells comarcals o diputacions no consorciats, les trametran a la Direcció General de Política Lingüística amb una proposta de dues persones tècniques per assessorar com a titular i suplent l'òrgan de selecció, per tal que el director general, si les considera adequades, les pugui nomenar.


Barcelona, 10 de desembre de 2002

Lluís Jou i Mirabent
Director general de Política Lingüística i
president del Consorci per a la Normalització Lingüística