Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Capítol 1: Disposicions generals

Capítol 2: L’accés a les escales i categories

Secció primera: Disposicions comunes

Secció segona: Tribunals qualificadors

Secció tercera: Requisits

Secció quarta: Fase d'oposició

Secció cinquena: Fase de concurs

Secció sisena: Cursos específics i períodes de pràctiques

Capítol 3: Nomenament de personal interí

Capítol 4: El concurs de mobilitat horitzontal

Secció primera: Disposicions generals

Secció segona: Comissions de valoració

Secció tercera: Procediment

Capítol 5: Les permutes

Disposicions  addicionals

Annex


DECRET

233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, té per objecte establir un règim jurídic homogeni que integri les policies locals de Catalunya en un mateix sistema de seguretat pública i en permeti la coordinació, amb un rigorós respecte al principi d’autonomia municipal. En aquest sentit, la finalitat d’aquesta Llei és la de coordinar, per potenciar-los, els serveis locals de policia, entesos en el sentit més ampli de serveis públics de seguretat, dotats de plena capacitat funcional i organitzativa, per tal que puguin esdevenir instruments vàlids que permetin als ajuntaments exercir les competències que la llei els encomana.

És per aquest motiu que la Llei 16/1991, de 10 de juliol, regula entre d’altres aspectes, el règim estatutari del personal funcionari que forma part de les policies locals i, en relació amb aquest, la mobilitat i el personal funcionari interí. Aquests aspectes s’han de completar amb el corresponent desplegament reglamentari, per tal de disposar d’una regulació definida i específica que permeti als ajuntaments actuar sobre unes bases comunes, amb total respecte al principi d’autonomia local. A això cal afegir la conveniència d’adaptar aquest desplegament reglamentari incorporant, d’una banda, les modificacions normatives que en matèria de règim local i de funció pública s’han produït des de la publicació de la Llei esmentada, i de l’altra, l’experiència assolida, fruit de la seva aplicació i de la doctrina i jurisprudència recaiguda fins al moment.

D’acord amb el que s’ha exposat, l’objecte del Decret és aprovar el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, per tal de regular el règim d’accés a les escales i categories d’aquestes, el personal interí que hi pot prestar serveis, els concursos de mobilitat horitzontal i les permutes.

Amb l’aprovació d’aquest Decret es pretén que els ajuntaments disposin d’uns instruments comuns que els permetin dotar-se del personal més idoni per al correcte desenvolupament de les funcions policials i garantir d’aquesta manera un servei públic local de seguretat eficaç i una acurada satisfacció dels interessos generals. Tot això, tenint en compte que la Llei 16/1991, de 10 de juliol, preveu que l’Escola de Policia de Catalunya ha d’elaborar un pla de carrera professional per al conjunt de les persones membres de les policies locals de Catalunya, el qual ha de contribuir a consolidar el model de seguretat pública de Catalunya.

En conseqüència, d’acord amb la disposició final primera de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, escoltades les organitzacions sindicals amb representació a les policies locals, emès l’informe previ de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d’Interior i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

S’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals el text del qual s’incorpora com a annex a aquest Decret.

Disposició addicional

Es modifica l’article 5 del Reglament d’armament de les policies locals, aprovat pel Decret 219/1996, de 12 de juny, que queda redactat de la manera següent:

"Article 5

"Prohibicions

"Queda prohibida la tinença d’armes de foc als vigilants, al personal interí dels cossos de policia local sempre que no sigui funcionari o funcionària de carrera de qualsevol cos policial, al funcionariat en pràctiques que encara no hagi superat el curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya per accedir al cos i al funcionariat al qual se li hagi retirat per qualsevol de les causes especificades en aquest Decret."

Disposició transitòria

Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor del Reglament es regiran per la normativa vigent en el moment de publicar-se la respectiva convocatòria.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions que contravinguin el que disposa el Reglament.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor un mes després de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 25 de setembre de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella

Conseller d’Interior

Annex

Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

1.1 L’objecte d’aquest Reglament és regular el règim d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals de Catalunya.

1.2 La mobilitat a què es refereix l’apartat anterior s’entén referida tant als concursos de mobilitat horitzontal com a les permutes.

Article 2

Àmbit d’aplicació

2.1 El present Reglament serà d’aplicació a tots els municipis de Catalunya que disposin de cossos de policia local.

2.2 Els vigilants a què es refereix l’article 1.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, es regiran per la seva normativa específica.

2.3 La provisió de places de personal interí en els cossos de les policies locals de Catalunya es regeix pels procediments establerts en el Capítol 3 d’aquest Reglament, sense que es puguin utilitzar la resta de procediments regulats en aquest Reglament.

Article 3

Convocatòries

3.1 Les convocatòries per a l’accés, promoció i mobilitat dels cossos de policies locals de Catalunya, les realitzaran els municipis respectius, sota els principis de legalitat, objectivitat, mèrit i capacitat dels i les aspirants, igualtat, publicitat, eficàcia i eficiència.

3.2 El Departament d’Interior aprovarà, amb l’informe de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals, els programes mínims aplicables a convocatòries successives.

3.3 Les bases de les convocatòries vinculen l’Administració, els tribunals o les comissions de valoració que han de jutjar les proves selectives i tothom que hi prengui part.

3.4 Les convocatòries o les seves bases, un cop publicades, només podran ser modificades amb subjecció estricta a la normativa de procediment administratiu.

Article 4

L’alcalde o l’alcaldessa

Correspon a l’alcalde o l’alcaldessa, sens perjudici de les delegacions legalment previstes, les facultats següents:

a) Aprovar les bases i convocar els processos selectius d’accés a les diferents categories, com també designar els i les membres del tribunal qualificador.

b) Nomenar el personal interí de les policies locals i exercir la resta de facultats que preveu l’article 55 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb l’esmentat personal.

c) Aprovar les bases i convocar els concursos de mobilitat horitzontal per a proveir places de les diferents categories, com també designar els i les membres de la comissió de valoració.

d) Autoritzar les permutes, amb els corresponents informes previs favorables, dels i les membres del cos de la policia local, sens perjudici del que preveu l’article 59 d’aquest Reglament.

Capítol 2

L’accés a les escales i categories

Secció primera

Disposicions comunes

Article 5

Publicitat i contingut de les convocatòries

5.1 Les convocatòries d’accés, juntament amb les seves bases, es publicaran al DOGC i al BOP.

5.2 Les convocatòries hauran de contenir, com a mínim, les circumstàncies següents:

a) Nombre i característiques de les places convocades.

b) Reconeixement exprés que no es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de les places convocades. Qualsevol proposta de persones aprovades que s’elevi a l’òrgan competent per efectuar els nomenaments serà nul·la de ple dret quant a les actuacions relatives als i a les aspirants que superin aquest nombre.

c) Òrgan, centre o unitat administrativa al qual s’hauran de dirigir les sol·licituds de participació.

d) Condicions o requisits que hauran de reunir o complir els i les aspirants, d’acord amb allò establert en aquest Reglament.

e) Procediment selectiu.

f) Proves selectives que hauran de realitzar-se i, si escau, relació de mèrits que hauran de ser tinguts en compte en la selecció.

g) Designació del tribunal qualificador que hagi d’actuar, d’acord amb el que disposa l’article 8 del present Reglament, i establiment de la seva categoria.

h) Durada màxima de les proves de selecció, si escau.

i) Ordre d’actuació dels i de les aspirants segons el resultat del sorteig que es realitzarà prèviament, si escau.

j) Tipus de curs selectiu que cal realitzar a l’Escola de Policia de Catalunya.

k) Determinació, si escau, de la durada del període de pràctiques.

5.3 Les bases de les convocatòries de selecció per accedir a les diferents categories dels cossos de les policies locals podran establir altres exercicis complementaris a les proves que amb caràcter mínim s’estableixen en aquest Reglament, el contingut dels quals ha d’anar orientat a demostrar les aptituds i capacitats dels i de les aspirants per a l’exercici de les funcions policials.

Article 6

Processos selectius

6.1 L’accés a la categoria d’agent de l’escala bàsica es fa per oposició o per concurs oposició, en convocatòria lliure.

6.2 L’accés a la categoria de caporal de l’escala bàsica i a les categories de sergent i de sotsinspector de l’escala intermèdia, es fa per promoció interna, mitjançant concurs oposició, entre funcionaris i funcionàries de carrera de la categoria immediatament inferior respectiva del cos de policia local de l’ajuntament convocant o també, si així s’estableix en la convocatòria, d’altres cossos de policia local de Catalunya.

6.3 L’accés a la categoria d’inspector de l’escala executiva, i a les categories d’intendent, d’intendent major i de superintendent de l’escala superior, es fa per concurs oposició lliure. Es pot reservar fins a un 50% de places de cada convocatòria per a la promoció interna.

La promoció interna s’ha d’instrumentar mitjançant un torn diferenciat dins la convocatòria del concurs oposició lliure a què es refereix l’apartat anterior, tot i ser un únic procés selectiu. Així, les persones que s’acullin al torn de promoció interna no poden participar en el torn lliure i viceversa.

Tanmateix, les bases de les convocatòries poden establir que les places sense cobrir del torn de promoció interna s’acumulin a les places de torn lliure i viceversa.

6.4 En tot cas, si la plantilla de la corporació local solament preveu un únic lloc de treball en les categories esmentades en l’apartat anterior de l’escala executiva o superior, l’accés a aquest s’ha de fer pel sistema de concurs oposició lliure.

6.5 En tots els processos selectius per accedir a qualsevol de les categories dels cossos de les policies locals, s’han de superar en l’oposició els respectius cursos selectius que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya. Queden exempts els i les aspirants que acreditin haver-los superat amb anterioritat.

6.6 Així mateix, la convocatòria podrà establir, per a la superació dels processos selectius, la realització d’un període de pràctiques, les característiques del qual es fixaran en la mateixa convocatòria.

Article 7

Desenvolupament del procés de selecció

7.1 La selecció pel sistema d’oposició consisteix en la superació de les proves de caràcter eliminatori teòriques i pràctiques exigides a la convocatòria.

7.2 La selecció pel sistema de concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents. En el sistema de concurs oposició, la puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició.

7.3 El desenvolupament del procés de selecció per a l’accés a cadascuna de les categories dels cossos de policia local, en tot el que no regula aquest Reglament, es regeix per la normativa general sobre funció pública aplicable a les corporacions locals.

7.4 El règim de recursos i impugnacions és el que estableix la legislació vigent sobre procediment administratiu comú i el que estableix la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Secció segona

Tribunals qualificadors

Article 8

Composició

8.1 Els tribunals seran presidits per l’alcalde o l’alcaldessa o persona en qui delegui.

8.2 Els i les membres del tribunal d’oposició per a l’accés a les diferents categories de les policies locals han de ser designats per la corporació, d’acord amb la distribució següent:

a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació.

b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.

c) El terç restant ha de ser integrat per representants del Departament d’Interior, entre els quals hi haurà com a mínim, una persona en representació de l’Escola de Policia de Catalunya i una en representació de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

8.3 D’acord amb la proporció que estableix l’apartat anterior, els tribunals estaran sempre formats per un nombre senar de membres i s’haurà de designar el mateix nombre de membres suplents. La totalitat dels membres haurà de posseir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a l’ingrés en el cos o l’escala de què es tracti. El personal tècnic o funcionari ha de tenir la idoneïtat necessària en relació amb el tipus de places a cobrir.

8.4 Els membres que pertanyin a cossos policials han de tenir una categoria igual o superior a la de les places objecte de la convocatòria. En cap cas, el tribunal no pot estar constituït majoritàriament per membres en actiu que pertanyin al cos de la policia local de l’ajuntament convocant.

8.5 D’acord amb el que estableixin les bases de la convocatòria, la secretaria del tribunal pot recaure en un dels seus membres. En cas que el secretari no sigui membre del tribunal, actua amb veu però sense vot.

8.6 No poden formar part dels tribunals qualificadors els funcionaris o funcionàries que han impartit cursos o treballs per a la preparació d’aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de les convocatòries corresponents.

Article 9

Constitució

9.1 Per a la constitució vàlida dels tribunals qualificadors i per a la seva actuació adequada a efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d’acords, es requerirà la presència de la majoria dels seus membres, siguin titulars o suplents i, en tot cas, del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que les substitueixin.

9.2 Les persones membres dels tribunals qualificadors hauran d’abstenir-se quan en ells concorrin les circumstàncies que preveu l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Els i les aspirants podran recusar-los quan concorri qualsevol de les circumstàncies esmentades en el precepte citat.

9.3 El funcionament dels tribunals d’oposició es regeix per la normativa general sobre funció pública aplicable a les corporacions locals.

Article 10

Assistència tècnica

Els tribunals qualificadors poden disposar la incorporació de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, d’acord amb el que preveu aquest Reglament i les convocatòries corresponents, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en sessions d’aquests òrgans, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Secció tercera

Requisits

Article 11

Requisits comuns

11.1 Els requisits comuns que s’han de complir per accedir a qualsevol de les diferents escales dels cossos de policies locals, tant pel torn lliure com per promoció interna, són els següents:

a) Tenir ciutadania espanyola, de conformitat amb les lleis vigents.

b) Tenir l’edat compresa entre el mínim i el màxim que fixin el reglament del cos o la convocatòria corresponent.

c) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

d) Estar en possessió del nivell de titulació que estableix, per a cada categoria, l’apartat 2 d’aquest article.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

f) En el cas de l’accés a la categoria d’agents, tenir una alçada mínima que, per als homes i les dones, fixin les bases de la convocatòria. En la resta de categories en què s’ha de preveure torn lliure, l’exigència d’aquest requisit és potestativa per als ajuntaments convocants.

g) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

h) Posseir els carnets de conduir de les categories corresponents als vehicles propis dels cossos policials. Les convocatòries determinaran els tipus de carnets a exigir.

i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

11.2 El requisit relatiu al nivell de titulació és per a cada categoria el següent:

a) En les categories d’agent i caporal: títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.

b) En les categories de sergent i sotsinspector: títol de batxillerat, tècnic o tècnica superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic o tècnica especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre d’equivalent o superior.

c) En la categoria d’inspector: títol d’enginyer tècnic o enginyera tècnica, de diplomat universitari o diplomada universitària de primer cicle, d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, o un altre d’equivalent o superior.

d) En les categories d’intendent, d’intendent major i de superintendent: títol de doctor o doctora, de llicenciat o llicenciada, d’enginyer o enginyera, d’arquitecte o arquitecta o equivalent.

Article 12

Requisits específics

12.1 En les categories de caporal, sergent i sotsinspector per accedir pel torn de promoció interna s’han de complir els requisits que estableix l’article anterior i també els requisits següents:

a) Tenir un mínim de 2 anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la categoria immediatament inferior respectiva del cos de policia local de l’ajuntament convocant o també, si així s’estableix en la convocatòria, d’altres cossos de policia local de Catalunya.

b) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.

12.2 En les categories d’inspector, d’intendent, d’intendent major i superintendent, per accedir pel torn de promoció interna s’han de complir els requisits establerts a l’article anterior i també els requisits següents:

a) Tenir un mínim de 2 anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la categoria immediatament inferior respectiva del cos de policia local de l’ajuntament convocant.

b) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.

12.3 A l’efecte del que preveuen els dos apartats anteriors, es consideren membres d’un cos de policia local els funcionaris i funcionàries de carrera d’altres cossos de policia local que han passat a prestar-hi serveis mitjançant el sistema de concurs de mobilitat horitzontal.

Així mateix i quant a l’antiguitat, s’han de computar els serveis prestats com a funcionari o funcionària de carrera en la categoria immediatament inferior respectiva d’altres cossos de policia local, sempre que hagin estat reconeguts com a prestats des de la categoria des de la qual es promociona.

Article 13

Data de compliment dels requisits

13.1 Tots els requisits comuns i específics per a l’accés a les diferents categories dels cossos de policia local s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

13.2 Tanmateix, les convocatòries poden determinar, en el cas d’accés a la categoria d’agent de l’escala bàsica, que els carnets de conduir exigits puguin obtenir-se abans del nomenament com a funcionariat en pràctiques o abans de la finalització del curs selectiu.

Secció quarta

Fase d’oposició

Article 14

Proves selectives

Les proves selectives per a l’accés a cada una de les diferents categories consten, com a mínim, de les següents:

a) Per a la categoria d’agent: proves culturals, de coneixements de la llengua catalana, físiques, psicotècniques i mèdiques.

b) Per a les categories de caporal, sergent i sotsinspector: proves teòriques i/o pràctiques, de coneixements de la llengua catalana i psicotècniques.

c) Per a l’accés a les categories d’inspector, intendent, intendent major i superintendent de les escales executiva i superior: projecte de gestió, proves teòriques i/o pràctiques, de coneixements de la llengua catalana, psicotècniques i mèdiques. Tanmateix, les bases de les convocatòries poden eximir els i les aspirants que es presentin pel torn de promoció interna de les proves mèdiques per accedir a la categoria d’inspector i de les proves mèdiques i psicotècniques per accedir a les categories d’intendent, d’intendent major i de superintendent.

Article 15

Proves culturals

15.1 Les proves culturals versen sobre coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit i sobre coneixements de l’actualitat social, cultural i política.

15.2 Aquestes proves consisteixen, com a mínim, a contestar per escrit un qüestionari de preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i relacionades amb les matèries esmentades en l’apartat anterior en la proporció següent: un 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general i el 50% restant relatives a coneixements sobre l’actualitat social, cultural i política.

15.3 En cas que es fessin altres tipus d’exercicis culturals, les bases de la convocatòria n’hauran de preveure el contingut i el nivell de coneixements exigits.

15.4 Les bases de les convocatòries determinen la puntuació mínima i màxima que pot assolir-se en cadascun dels exercicis establerts. Els qui no assoleixin la puntuació mínima establerta queden eliminats del procés selectiu.

Article 16

Proves de coneixement de la llengua catalana

16.1 Les proves de coneixement de la llengua catalana consisteixen en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d’una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.

16.2 Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori, i es qualifica com a apte/a o no apte/a. Queden exempts de realitzar-la els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds, el següent:

a) En les categories d’agent, caporal, sergent i sotsinspector, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.

b) En les categories d’inspector, intendent, intendent major i superintendent, posseir el certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.

c) Així mateix, poden restar exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants a ingressar en qualsevol de les categories esmentades en les lletres anteriors que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

16.3 Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

Article 17

Proves físiques

17.1 Les proves d’aptitud física es fan per comprovar, entre altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant.

17.2 Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori, i es qualifica com a apte/a o no apte/a. Les bases han d’establir els barems mínims que l’aspirant haurà de superar per tal de tenir la consideració d’apte o d’apta com també l’adequació de les proves per raó de sexe i d’edat.

17.3 Optativament les bases de les convocatòries poden establir altres formes de qualificació. No obstant això, també han d’establir les puntuacions mínimes per considerar superada la prova. Aquells i aquelles aspirants que no hagin assolit la valoració mínima establerta queden eliminats del procés selectiu.

17.4 Per a la realització d’aquesta prova, els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació de l’esmentat certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.

17.5 Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en educació física.

Article 18

Proves psicotècniques

18.1 Les proves psicotècniques han de ser les següents:

a) En la categoria d’agent, han de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.

b) En les categories de caporal, sergent i sotsinspector han de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat amb la finalitat d’acreditar les habilitats de lideratge, d’influència en el grup i d’altres factors considerats pertinents per al lloc de treball.

c) En les categories de les escales executiva i superior, han de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials, a més d’altres orientades a acreditar les habilitats de negociació, recerca de solucions i de planificació i gestió de recursos humans.

18.2 Totes les proves aplicades són formades per bateries de tests objectius que compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

18.3 A més es pot fer una entrevista personal en aquells casos que decideixi el tribunal, per tal d’integrar tots els elements explorats anteriorment, sempre que així ho estableixin les bases de la convocatòria. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre del tribunal juntament amb el tècnic o tècnica a què fa referència l’apartat 5.

18.4 Les proves psicotècniques són eliminatòries i es qualifiquen com a apte/a o no apte/a. Opcionalment, quan les bases de la convocatòria així ho estableixin, les proves aptitudinals es poden puntuar i, en aquest cas, les bases han de determinar la puntuació mínima i màxima que es pot assolir. Els qui no assoleixin la puntuació mínima establerta o siguin declarats no aptes queden eliminats del procés selectiu.

18.5 Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.

Article 19

Proves mèdiques

19.1 Les proves mèdiques consisteixen en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els i les aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes a la convocatòria.

19.2 Aquest reconeixement mèdic pot fer-se en dues fases. En aquest cas, les bases especifiquen les proves que s’efectuen en cadascuna d’elles.

19.3 Amb independència de la prova de reconeixement mèdic que pugui establir la convocatòria, durant el curs o el període de pràctiques, o en acabar aquest període, els i les aspirants poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d’exclusions mèdiques establert per ingressar a la categoria. Si de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna causa d’exclusió, l’òrgan responsable ha de proposar, d’acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l’exclusió de l’aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l’òrgan competent per efectuar els nomenaments d’adoptar la resolució procedent, que en cap cas no pot donar dret a indemnització.

19.4 Les bases de les convocatòries poden establir que només els i les aspirants que hagin obtingut la millor puntuació en el procés selectiu, en nombre igual al de places a cobrir, passin les proves mèdiques i que si entre aquests es produeix alguna baixa, voluntària o per desqualificació, s’avisi als i a les aspirants que tinguin les puntuacions immediatament inferiors per ordre de prelació.

19.5 La qualificació d’aquestes proves és d’apte/a o no apte/a.

Article 20

Proves teòriques i/o pràctiques

20.1 Les proves teòriques i/o pràctiques consisteixen en la realització d’exercicis teòrics i pràctics, sobre els continguts dels temaris que estableixin les bases de les convocatòries per tal d’avaluar les capacitats i aptituds dels i de les aspirants per exercir les funcions pròpies de la categoria objecte de convocatòria.

20.2 Les bases de les convocatòries determinen la puntuació mínima i màxima que pot assolir-se en cadascun dels exercicis establerts. Els i les aspirants que no assoleixin la puntuació mínima establerta queden eliminats del procés selectiu.

Article 21

Projecte de gestió

21.1 El contingut del projecte de gestió dels serveis de la policia local s’ha de determinar en les bases de la convocatòria juntament amb els elements per a la seva avaluació. El projecte de gestió s’avalua pel tribunal qualificador i, a aquest efecte, pot requerir als i a les aspirants per formular-los les preguntes i els aclariments que consideri oportuns.

21.2 La data màxima de presentació de l’esmentat projecte, no serà superior a 15 dies d’antelació de la data d’inici de les proves d’avaluació de l’oposició.

21.3 La presentació d’aquest projecte és obligatòria i eliminatòria. La puntuació mínima i màxima es determinarà en les bases de la convocatòria corresponent. Els qui no assoleixin la puntuació mínima establerta queden exclosos del procés selectiu.

21.4 Els ajuntaments convocants han de facilitar les dades que sol·licitin els i les aspirants en relació amb el projecte a presentar.

Article 22

Puntuació total

22.1 La puntuació total de la fase d’oposició és la suma de les puntuacions obtingudes pels i per les aspirants en les diferents proves establertes en la convocatòria.

22.2 Per al cas que les bases prevegin altres tipus de proves en la fase d’oposició, la puntuació obtinguda en aquestes no pot mai ser superior a l’atorgada als i a les aspirants en les proves que, amb caràcter obligatori, es regulen en el present reglament.

22.3 Si el procés de selecció és l’oposició, sense fase de concurs, la puntuació total a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article és la que determina l’ordre de prelació dels i de les aspirants que han de superar els cursos específics que es regulen en aquest Reglament.

Secció cinquena

Fase de concurs

Article 23

Els mèrits i les capacitats

23.1 Quan les bases de les convocatòries incorporin la fase de concurs als processos selectius d’ingrés i de promoció interna, la ponderació dels mèrits i capacitats, la valoració que s’atorgui a cadascun d’ells i la proporcionalitat s’han de determinar en funció dels requeriments derivats del contingut funcional de les categories objecte de convocatòria.

23.2 En la fase de concurs s’han de valorar els mèrits i capacitats següents, d’acord amb els criteris següents:

a) L’antiguitat es valora d’acord amb el temps de serveis prestats en cossos policials. El barem corresponent pot diferenciar la qualificació tenint en compte els serveis prestats en el cos de policia local de l’ajuntament convocant, en d’altres cossos de policia local o en la resta de cossos i forces de seguretat, com també en les diferents categories dels esmentats cossos. No es poden computar, però, els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.

b) Les titulacions acadèmiques es valoraran quan siguin rellevants per al lloc de treball de la categoria corresponent, d’acord amb els coneixements requerits, competència i funcions pròpies de les categories objecte de convocatòria.

c) Els cursos de formació i perfeccionament solament es valoraran si versen sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de les categories objecte de convocatòria. El barem corresponent podrà diferenciar la qualificació tenint en compte les hores lectives, el centre que organitzi els cursos i el tipus de certificat.

Amb els mateixos criteris es valoraran les publicacions i l’activitat docent desenvolupada pels i per les aspirants quan es tracti d’accedir a les categories que impliquin comandament.

d) El nivell coneixement de la llengua catalana que s’ha de valorar és el que sigui superior a aquell que sigui exigit per ingressar en la corresponent categoria objecte de convocatòria.

e) Les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat es valoraran quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria corresponent.

23.3 Les bases de les respectives convocatòries poden incloure la valoració d’altres coneixements, habilitats i aptituds concretes i complementàries de les establertes a l’apartat anterior que facilitin i garanteixin la selecció dels i de les aspirants més idonis, d’acord amb les funcions de les categories objecte de convocatòria. En concret:

a) En els supòsits de promoció interna, es poden preveure valoracions per informes de comandaments sobre la qualitat del treball desenvolupat per l’aspirant en anteriors llocs de treball. En aquest cas, les valoracions han de ser emeses, com a mínim, per dues persones que siguin membres del cos i s’han de realitzar en relació amb ítems conductuals predeterminats.

b) En els supòsits d’accés, l’experiència en treballs similars es pot valorar en relació amb l’experiència adquirida en l’exercici de funcions de vigilant, a què es refereix l’article 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

Article 24

Sistema de qualificació

24.1 La qualificació de la fase de concurs es basa en un màxim total de punts que cal determinar en les corresponents convocatòries, sempre amb respecte dels percentatges mínims i màxims de valoració dels diferents mèrits i capacitats, d’acord amb el que estableixen els apartats següents.

24.2 La valoració de cadascun dels conceptes inclosos en l’apartat 2 de l’article 23 no pot excedir en cap cas del 40% de la puntuació màxima total del concurs ni ser inferior al 5% d’aquesta, sens perjudici del que preveu l’apartat 3 d’aquest article. La valoració màxima que s’adjudiqui a cadascun dels esmentats conceptes haurà de guardar la deguda proporció en relació amb les funcions pròpies de les categories objecte de convocatòria.

24.3 En la fase de concurs en què es prevegi la valoració de coneixements, habilitats i aptituds concretes recollides a l’apartat 3 de l’article 23 d’aquest Reglament, la qualificació específica d’aquests conceptes no podrà superar el 30% de la puntuació màxima total del concurs. A aquest efecte, solament es poden valorar mèrits o capacitats que siguin complementaris als recollits a l’article 23.2 d’aquest Reglament.

24.4 La puntuació total de la fase de concurs ha de ser igual o inferior a la que es fixi per a la fase d’oposició en les respectives convocatòries.

Article 25

Consideració dels mèrits com a requisit de participació

25.1 En el supòsit que en les bases de la convocatòria d’accés o promoció interna s’exigeixi algun requisit indispensable per participar-hi, no serà procedent valorar-lo posteriorment com a mèrit dins la fase corresponent del concurs de mèrits i capacitats.

25.2 En cap cas no s’han de valorar els respectius cursos selectius que s’han superat o s’hagin de superar dins de l’oposició per a l’ingrés o promoció interna de cada categoria.

Article 26

Data de referència per a la valoració dels mèrits i capacitats

26.1 Els mèrits s’han d’acreditar en la forma i el termini que disposin les bases de les convocatòries i es valoraran amb referència a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds de participació.

26.2 Es poden sol·licitar a les persones interessades els aclariments o, si escau, la documentació addicional que es consideri necessària per a la comprovació o valoració dels mèrits i capacitats al·legats.

Article 27

Ordre de prelació

La suma de les puntuacions obtingudes en les proves establertes en la fase d’oposició més les puntuacions obtingudes en la fase de concurs, si n’hi ha, és la que determina l’ordre de prelació dels i de les aspirants que han de superar els cursos específics que es regulen en aquest Reglament.

Secció sisena

Cursos específics i períodes de pràctiques

Article 28

Cursos selectius

28.1 Per accedir a qualsevol de les categories dels cossos de les policies locals, s’han de superar els respectius cursos selectius que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya. Queden exempts els i les aspirants que acreditin haver-los superat amb anterioritat.

28.2 Els cursos selectius poden incloure la realització de pràctiques als municipis, tutelades per l’Escola de Policia de Catalunya.

28.3 La qualificació dels cursos selectius serà d’apte/a o no apte/a, sens perjudici que l’Escola de Policia de Catalunya emeti una puntuació. Els i les aspirants considerats no aptes queden exclosos del procés selectiu corresponent.

28.4 Les bases de la convocatòria poden preveure la puntuació del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya. En el cas que la base de puntuació prevista a la convocatòria no sigui la mateixa base utilitzada per l’Escola, el tribunal qualificador farà les adaptacions que corresponguin.

28.5 Excepcionalment l’alumnat pot ser no avaluat. En aquest cas l’Escola de Policia de Catalunya informarà al tribunal qualificador de les causes que han impedit l’avaluació de l’alumne i el tribunal podrà optar per declarar-lo no apte/a o que quedi pendent de l’avaluació corresponent en el marc del mateix procés selectiu.

28.6 Durant la seva estada a l’Escola de Policia de Catalunya l’alumnat resta sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de règim interior de l’Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

Article 29

Períodes de pràctiques

29.1 Les bases de les convocatòries poden establir la realització d’un període de pràctiques al municipi, com a prova obligatòria i eliminatòria, per aquells i aquelles aspirants que hagin superat el curs selectiu a què fa referència l’article anterior o acreditin haver-lo superat.

29.2 La qualificació del període de pràctiques és d’apte/a o no apte/a. Els i les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte/a queden exclosos del procés selectiu corresponent.

29.3 El període de pràctiques no pot ser mai inferior a tres mesos ni superior a dotze.

29.4 Durant aquest període de pràctiques el tribunal qualificador ha de comptar amb l’assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que han de presentar una proposta de valoració dels i de les aspirants, basada en els ítems conductuals predeterminats.

Article 30

Funcionaris en pràctiques

Durant el curs selectiu i, si escau, el període de pràctiques els i les aspirants són nomenats funcionaris i funcionàries en pràctiques i han de percebre les retribucions que per aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.

Capítol 3

Nomenament de personal interí

Article 31

Personal interí

31.1 És personal interí de les policies locals el que, en virtut d’un nomenament subjecte al dret administratiu, presta serveis amb caràcter transitori i ocupa llocs de treball dotats pressupostàriament que, d’acord amb la relació de llocs de treball són reservats a funcionaris i funcionàries de carrera.

31.2 L’interí només pot ser nomenat en els casos següents:

a) Per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris o funcionàries de carrera.

b) Per situacions urgents degudament motivades.

c) Per ocupar llocs de treball en substitució del funcionariat que gaudeixin del dret de reserva de plaça i destinació.

d) Durant l’època turística, quan els ajuntaments, per llurs circumstàncies especials, vegin augmentada l’afluència de visitants.

31.3 El personal interí adquireix aquest condició, quan després d’haver superat, si escau, les proves corresponents i d’haver estar nomenat, pren possessió del lloc de treball.

Article 32

Requisits per proveir places d’interí

32.1 Per proveir llocs de treball mitjançant personal interí es requereix:

a) Que la plaça figuri inclosa en l’oferta pública d’ocupació.

b) Que el lloc de treball tingui la consignació pressupostària suficient.

32.2 No es requereix incorporació prèvia de la plaça a l’oferta pública d’ocupació en el supòsits següents:

a) Quan es tracti de vacants realment produïdes amb posterioritat a l’aprovació de l’oferta dins l’any de què es tracti.

b) Per situacions urgents degudament motivades.

c) Per ocupar llocs de treball en substitució del funcionariat que gaudeixi del dret de reserva de plaça i destinació.

32.3 Si l’entitat no ha aprovat l’oferta pública d’ocupació, es pot seleccionar personal interí sempre que la plaça i el lloc de treball es trobin en la plantilla i en la relació de llocs que han d’acompanyar el pressupost de l’exercici. En aquest cas, la plaça s’incorporarà necessàriament a l’oferta pública d’ocupació que s’elabori, llevat dels supòsits excepcionats en l’apartat 2, lletres b) i c), d’aquest article.

32.4 En la resta de supòsits no es pot seleccionar personal interí sense que prèviament s’hagin adoptat l’acord de modificació de plantilla i la incorporació a l’oferta pública d’ocupació immediata.

32.5 Totes les places objecte de convocatòria s’han de mantenir disponibles en plantilla fins que la convocatòria hagi estat resolta.

Article 33

Cessament del personal interí

El personal interí de les policies locals cessa en la seva relació amb l’entitat local:

a) En prendre possessió com a funcionaris i funcionàries de carrera els i les aspirants aprovats en la convocatòria en què es van incloure les places ocupades per personal interí.

b) En incorporar-se al lloc de treball els funcionaris i funcionàries de carrera que estiguin en situació administrativa amb dret a la reserva dels llocs de treball.

c) Quan no calguin els seus serveis.

d) Pel transcurs del període per al qual va ser nomenat.

e) Per renúncia de la persona interessada.

f) Per aplicació de la sanció de suspensió de funcions per falta qualificada com a greu o molt greu o per la separació del servei, acreditada mitjançant la instrucció d’expedient disciplinari conforme al que disposa la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

Article 34

Aplicació analògica del règim del funcionariat

34.1 Al personal interí dels cossos de policia local, li serà aplicat per analogia el règim estatutari propi dels funcionaris o funcionàries de carrera dels esmentats cossos, llevat del dret a la carrera i a la permanència en el lloc de treball.

34.2 Especialment cal tenir en compte que el personal interí de les policies locals, sempre que no sigui funcionari o funcionària de carrera de qualsevol cos policial:

a) Ha d’exercir les funcions que assignen a les policies locals les lletres a), b), d), f), g), h), j) i k) de l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, llevat de la protecció de les autoritats i de l’ordenació i la senyalització del trànsit.

b) Ha de dur l’uniforme reglamentari i no pot dur armes de foc.

34.3 El nomenament de personal interí amb motiu de l’afluència de visitants durant l’època turística s’ha de fer per un període màxim de sis mesos.

34.4 El personal interí no pot gaudir de les llicències per fer estudis relacionats amb el lloc de treball ni de les llicències per assumptes propis.

Article 35

Sistemes de selecció

35.1 El personal interí és seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs oposició, llevat dels casos de màxima urgència.

35.2 En el cas de màxima urgència, el nomenament del personal interí s’ha de publicar al BOP i al DOGC.

35.3 El personal interí ha de complir, en tot cas, els requisits generals de titulació i les altres condicions exigides per participar en les proves d’accés als corresponents cossos o escales com a funcionaris o funcionàries de carrera de les policies locals.

Article 36

Selecció mitjançant convocatòria pública

36.1 El personal interí se selecciona mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs oposició, que s’ha de regir per les bases prèviament elaborades i aprovades.

36.2 El contingut de les bases, com a mínim, ha de ser el següent:

a) Requisits generals, condicions generals i específiques exigides, si s’escau, per a l’exercici del lloc de treball adscrit a l’escala i categoria de què es tracti, llevat del compromís de portar armes.

b) Mèrits que puguin al·legar els i les aspirants i la seva valoració mitjançant puntuació.

c) Composició de l’òrgan de selecció.

d) Circumstàncies del cessament, i en tot cas, període de durada de l’interinatge en els supòsits previstos en l’article 31.2, apartats b), c) i d).

e) Dates previstes per a les comprovacions de les condicions i valoracions de mèrits.

f) Contingut de les proves que s’estableixin.

g) En el supòsit previst en l’article 31.2.d), superació d’un curs de formació a l’Escola de Policia de Catalunya. En la resta de supòsits previstos en l’article esmentat, els ajuntaments convocants poden incloure la superació d’aquest curs si així ho consideren convenient.

36.3 La convocatòria s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 37

Proves i òrgans de selecció

37.1 En el contingut de les proves, hi ha d’haver, com a mínim, una prova psicotècnica. En el cas de nomenament de personal interí per a la categoria d’agent cal incorporar també, com a mínim, una prova física i una revisió mèdica.

37.2 Per a la comprovació de les condicions específiques exigides per a l’exercici del lloc de treball es poden mantenir entrevistes amb les persones candidates, determinants del seu nivell de formació.

37.3 Per valorar els nivells d’experiència es poden realitzar comprovacions de caràcter pràctic.

37.4 En el supòsit que preveu l’article 31.2.d) i, si escau, en la resta de supòsits que preveu l’article esmentat si així ho preveuen les convocatòries, els qui superin les proves selectives també han de superar un curs de formació a l’Escola de Policia de Catalunya, d’una durada de cent vint hores o de vint dies lectius i amb el contingut adequat a la categoria del cos de policia local que s’hagi de cobrir interinament. Les convocatòries poden establir que quedin exempts de la realització d’aquest curs les persones que acreditin haver-lo superat o els funcionaris o funcionàries de carrera de qualsevol cos policial.

37.5 L’òrgan de selecció ha de tenir la mateixa composició que la dels tribunals dels funcionaris o funcionàries de carrera que preveu aquest Reglament.

Article 38

Selecció per als supòsits de màxima urgència

38.1 Es pot nomenar personal interí sense observar el tràmit de convocatòria pública quan es tracti de la provisió de llocs de treball per als quals existeixi màxima urgència, que s’ha de fonamentar en la resolució de nomenament de l’òrgan competent que la confereixi.

38.2 El temps màxim de serveis a prestar en virtut de nomenaments produïts de conformitat amb el punt anterior no pot excedir els tres mesos, i la convocatòria adient s’ha d’instrumentar durant aquest període en la forma que recullen els articles anteriors quan es prevegi que la interinitat excedirà els tres mesos.

Article 39

Efectes dels serveis prestats en règim d’interí

La prestació de serveis en règim d’interí no pot constituir dret preferent per a l’accés a la condició de funcionari o funcionària de carrera del cossos de policia local. No obstant això, l’experiència i la formació poden ser valorats en fase de concurs, sempre que siguin adequats a les funcions dels cossos, les escales i categories a què corresponguin les places convocades.

Article 40

Serveis temporals

L’òrgan competent en matèria de coordinació de policies locals, amb l’informe previ de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals, pot disposar de llistes per oferir als ajuntaments, en situacions urgents degudament motivades, personal per prestar serveis, en règim d’interinitat, a les policies locals, sens perjudici del que disposa l’article 298 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Capítol 4

El concurs de mobilitat horitzontal

Secció primera

Disposicions generals

Article 41

Règim general

41.1 Els ajuntaments poden utilitzar els sistema de concurs de mobilitat horitzontal per a proveir places de les categories de personal funcionari de carrera dels cossos de policia local respectius.

41.2 En el cas de la categoria d’agent de l’escala bàsica, els ajuntaments solament poden reservar per als concursos de mobilitat horitzontal el nombre màxim de places que, incloses en la corresponent oferta pública d’ocupació, es detallen en l’annex a aquest Reglament, atenent criteris de població i plantilla.

41.3 En la resta de categories dels cossos de policia local, els ajuntaments poden optar indistintament entre el concurs de mobilitat horitzontal i la resta de sistemes d’accés que per a cada categoria preveu aquest Reglament.

Article 42

Requisits

42.1 Poden prendre part en les convocatòries de concursos de mobilitat horitzontal tots els funcionaris i funcionàries de carrera de cossos de policia local de la resta de municipis de Catalunya diferents del convocant. També poden prendre-hi part, si així ho estableixen les convocatòries corresponents i d’acord amb les condicions establertes a la normativa vigent, els funcionaris i funcionàries de carrera del cos de mossos d’esquadra i els de les forces i cossos de seguretat de l’estat destinats a Catalunya. En tot cas, el funcionariat esmentat ha de complir, en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, els requisits i les condicions que estableix aquest Reglament i les bases reguladores de la convocatòria.

42.2 Per poder participar en les convocatòries de concursos de mobilitat horitzontal, el funcionariat esmentat en l’apartat anterior ha de complir, com a mínim, els requisits següents:

a) Acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la mateixa categoria, o si escau, en una categoria equiparada a la que és objecte de convocatòria.

b) Acreditar que es posseeixen les condicions físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions de la categoria objecte de convocatòria.

c) Acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana i la resta de les condicions i requisits necessaris establerts a la convocatòria.

Article 43

Exclusions de participació

No poden prendre part en els concursos de mobilitat horitzontal el personal funcionari de les administracions públiques que es trobin en alguna de les situacions següents:

a) Els suspesos, mentre duri la situació de suspensió de funcions.

b) Els traslladats de llocs de treball i els destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’expedient disciplinari, mentre durin els efectes de la sanció.

c) Els que ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de permanència mínima.

Article 44

Contingut de les convocatòries

44.1 Les convocatòries de concurs de mobilitat horitzontal han d’incloure les bases, les quals són de compliment obligatori per l’Ajuntament convocant, les comissions de valoració i les persones que hi participen.

44.2 Les bases de les convocatòries han de contenir, com a mínim, les dades següents:

a) Nombre i característiques de les places objecte de convocatòria.

b) Òrgan, centre o unitat administrativa al qual s’hauran de dirigir les sol·licituds de participació i termini de presentació.

c) Condicions i requisits necessaris per a l’exercici de les funcions de les places a proveir.

d) Mèrits a valorar i barems de puntuació.

e) Determinació de la comissió de valoració.

f) Puntuació mínima exigida per poder adjudicar les vacants a proveir.

g) La forma i el termini per acreditar els mèrits a valorar.

44.3 Les convocatòries han d’establir, si escau, els cursos impartits per l’Escola de Policia de Catalunya o per altres institucions que poden exigir-se per accedir a les places objecte de convocatòria.

Secció segona

Comissions de valoració

Article 45

Competències i bases de la seva actuació

45.1 Les comissions de valoració són les competents per efectuar la valoració dels mèrits i les capacitats de les persones candidates que es presentin a les convocatòries de concurs de mobilitat horitzontal.

45.2 En tot cas, les comissions de valoració basaran les seves decisions i apreciacions en criteris tècnics, per a la qual cosa s’haurà de garantir la capacitat tècnica dels seus membres.

Article 46

Composició de les comissions de valoració

46.1 La composició de les comissions de valoració ha de garantir la imparcialitat i idoneïtat dels seus membres.

46.2 Les comissions de valoració estaran integrades per un nombre senar de persones designades per la corporació amb els mateixos requisits i proporció de representants establertes en aquest reglament per a la composició dels tribunals qualificadors.

Article 47

Constitució de les comissions de valoració

47.1 Per a la constitució vàlida de les comissions de valoració, i per a l’actuació adequada d’aquestes a efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d’acords, es requerirà la presència de la majoria dels seus membres, siguin titulars o suplents i, en tot cas, del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que les substitueixin.

47.2 Els i les membres de les comissions de valoració hauran d’abstenir-se quan en ells concorrin les circumstàncies previstes en l’article 28 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els i les aspirants podran recusar-los quan concorrin qualsevol de les circumstàncies esmentades en el precepte citat.

47.3 Amb la finalitat de prevenir la manca de quòrum per raó d’abstenció, recusació o d’impossibilitat justificada d’assistència d’alguns membres titulars de les comissions de valoració, es designarà simultàniament el mateix nombre de membres suplents.

Article 48

Nomenaments de persones assessores

Les comissions de valoració poden disposar la incorporació de tècnics i tècniques especialistes, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en sessions d’aquests òrgans, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Secció tercera

Procediment

Article 49

Publicitat

49.1 Les convocatòries dels concursos de mobilitat horitzontal i les seves bases s’han de publicar al DOGC i al BOP.

49.2 Les convocatòries es regiran per les normes contingudes en les seves bases, les quals s’han d’ajustar al que disposa el present Reglament, les disposicions de la funció pública local i de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 50

Els mèrits i les capacitats

50.1 Els mèrits i capacitats que s’han d’incloure, com a mínim, en les convocatòries de concurs per mobilitat horitzontal són els que estableix l’article 23 d’aquest Reglament.

A aquest efecte també són d’aplicació la resta d’articles que regulen la fase de concurs en la secció cinquena del capítol 2 d’aquest Reglament.

50.2 La forma d’acreditació dels mèrits i capacitats o de les condicions i requisits per poder participar en les convocatòries respectives pot consistir en la superació de determinades proves mèdiques, físiques, psicotècniques, tests de coneixements professionals i en l’elaboració de memòries i entrevistes.

50.3 La memòria consistirà en una anàlisi de les tasques de les places convocades i de les condicions i els mitjans necessaris per al seu desenvolupament.

50.4 Les entrevistes versaran sobre els mèrits específics adequats a les característiques de les places convocades, d’acord amb el que estableix la convocatòria i, si escau, sobre la memòria, i es podran estendre a la comprovació dels mèrits al·legats.

50.5 En els processos de valoració dels mèrits, es podrà demanar als i a les aspirants la documentació addicional necessària per a la comprovació.

Article 51

Nivell de coneixement de català

51.1 Les comissions de valoració, d’acord amb el que s’estableixi a les bases de les convocatòries, han d’utilitzar els mitjans d’acreditació que considerin adequats per tal d’avaluar que els i les participants posseeixin el nivell de coneixements de català necessaris per ocupar la plaça convocada, dels quals quedaran exempts els qui acreditin documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds, posseir el títol corresponent al nivell exigit o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent. Així mateix, poden restar exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun procés de provisió de places de personal funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior a l’esmentat, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

51.2 La comissió de valoració, si ho estima necessari, sol·licitarà l’assessorament d’una persona experta en matèria lingüística, per tal d’avaluar que els i les aspirants tenen els coneixements de català necessaris exigits a la convocatòria per al desenvolupament de les funcions de les places convocades.

Article 52

Desenvolupament del procés

52.1 El desenvolupament del concurs de mobilitat horitzontal per proveir places de cadascuna de les categories dels cossos de policia local, en tot el que no regula aquest Reglament, es regeix, en tot el que sigui d’aplicació, per la normativa que estableix aquest Reglament per a l’accés a les esmentades categories i, amb caràcter supletori, per les normes sobre provisió de places que regula la normativa sobre funció pública aplicable a les corporacions locals.

52.2 El règim de recursos i impugnacions és el que estableix la legislació vigent sobre procediment administratiu comú i el que estableix la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 53

Situacions administratives

El funcionariat d’altres administracions que accedeixi a places de cossos de policia local, mitjançant el sistema de mobilitat horitzontal, té els mateixos drets i deures i el mateix règim estatutari vigent en el cos policial on passa a prestar serveis. Pel que fa a les situacions administratives, se li aplica el règim que li correspongui segons la normativa vigent en matèria de funció pública.

Capítol 5

Les permutes

Article 54

Àmbit d’aplicació

Els funcionaris i funcionàries de carrera en actiu dels cossos de policia local dels municipis situats en el territori de Catalunya i del cos de mossos d’esquadra poden permutar el seus llocs de treball, d’acord amb els requisits i les condicions establerts en aquest Reglament.

Article 55

Requisits

55.1 L’autorització de la permuta resta subjecta al compliment dels requisits següents:

a) Que ambdós funcionaris o funcionàries de carrera es trobin en la situació de servei actiu respecte de l’Administració d’origen.

b) Que els funcionaris o funcionàries ocupin els llocs a permutar amb destinació definitiva i que hagin transcorregut com a mínim dos anys des de l’obtenció d’aquesta destinació definitiva.

c) Que els funcionaris o funcionàries siguin de la mateixa categoria del cos de policia local o, si escau, d’una categoria equiparada del cos de mossos d’esquadra.

d) Que ambdós funcionaris o funcionàries no superin l’edat establerta legalment per passar a la situació de segona activitat per raó de l’edat.

e) Que hi hagi els informes favorables previstos a l’article 57 d’aquest Reglament.

55.2 En tot cas, les persones interessades han de complir els requisits i condicions per ocupar els llocs objecte de permuta.

55.3 En el termini de dos anys des de la concessió de la permuta no se’n podrà concedir cap altra a les persones funcionàries que els ha estat concedida.

Article 56

Sol·licituds de permuta

56.1 El procediment d’autorització de la permuta s’inicia mitjançant una sol·licitud conjunta signada per les dues persones funcionàries interessades.

A l’esmentada sol·licitud de permuta, s’han d’adjuntar en annex, les dades que es detallen a continuació relatives a ambdós funcionaris o funcionàries:

a) Indicació de la categoria, l’antiguitat i el grau personal.

b) Còpia de l’expedient personal, amb tots els actes i incidències referents a la vida administrativa del funcionari o funcionària.

c) Relació dels cursos de formació i perfeccionament i les titulacions acadèmiques.

d) Indicació del nivell de coneixement de la llengua catalana, i si escau, d’altres coneixements, habilitats i aptituds que la persona interessada vulgui al·legar.

56.2 Sens perjudici del que preveu l’apartat anterior, el personal funcionari també pot enviar peticions individuals de permuta a la corporació local on desitgi obtenir destinació, especificant les dades personals i la categoria i el cos policial on presta serveis. Els ajuntaments destinataris d’aquestes peticions individuals únicament n’han de donar publicitat interna en els mitjans que considerin més adients.

Article 57

Informes previs favorables

57.1 Els òrgans competents que cada ajuntament determini han d’emetre, en el termini de tres mesos des de la recepció de les sol·licituds, un informe sobre la concessió de la permuta sol·licitada.

57.2 Com a mínim, l’informe ha de fer referència al compliment dels requisits previstos a l’article 55 d’aquest Reglament, la idoneïtat del funcionari o funcionària de carrera per exercir les funcions corresponents a la categoria d’acord amb les característiques de l’organització policial on vol ser destinat, i l’equilibri de condicions entre el funcionariat que ha presentat la sol·licitud de permuta conjunta. A aquest efecte, els esmentat òrgans han de mantenir les reunions i contactes que siguin necessaris.

57.3 No es pot autoritzar cap permuta sense que hagin informat favorablement les Administracions afectades.

Article 58

Mitjans d’acreditació

58.1 Per tal d’elaborar l’informe previ es poden utilitzar qualsevol dels mitjans d’acreditació de mèrits i capacitats previstos en aquest reglament per als concursos de mobilitat horitzontal.

58.2 Els òrgans que han d’elaborar l’informe previ poden utilitzar els mitjans d’acreditació que considerin adequats per tal d’avaluar si la persona interessada disposa del nivell de coneixement del català requerit per ocupar el lloc objecte de permuta, quan aquest no l’hagi acreditat en la seva sol·licitud.

Article 59

Òrgans competents

En el cas de permutes entre personal funcionari d’un cos de policia local i del cos de mossos d’esquadra, l’autorització de permuta correspon, amb els informes previs favorables, a l’alcalde o l’alcaldessa, sens perjudici de les delegacions legalment previstes, i a l’òrgan competent per autoritzar les permutes de destinacions entre funcionariat del cos de mossos d’esquadra.

Article 60

Retribucions

El funcionariat que, mitjançant la permuta, passi a prestar serveis a una altra policia local de Catalunya percep les retribucions de la plaça que vagi a ocupar, sens perjudici dels drets econòmics que li corresponguin d’acord amb el grau que tingui reconegut.

Article 61

Silenci administratiu

Les persones interessades poden entendre desestimades per silenci administratiu les seves sol·licituds conjuntes de permuta si transcorren sis mesos sense que s’hagi dictat resolució expressa per part dels dos òrgans competents.

Disposicions addicionals

Primera

La Direcció General de Seguretat Ciutadana disposarà de bases tipus per a accés, promoció i mobilitat per a cada una de les categories de policia local. Les bases tipus inclouran, com a mínim, els tipus de proves, les formes de qualificació i els quadres mèdics d’exclusió i estaran a la disposició de tots els ajuntaments.

Segona

D’acord amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, estan homologats al Curs de formació bàsica de l’Escola de Policia de Catalunya els cursos bàsics impartits per altres escoles de policia que es declarin homologats per resolució del director o directora de l’Escola de Policia de Catalunya.

Tercera

En cas d’incompliment de la normativa reguladora de les policies locals i del que estableix aquest Reglament, correspon al director o directora general de Seguretat Ciutadana efectuar, si escau, l’oportú requeriment, i al conseller o consellera d’Interior la interposició del corresponent recurs contenciós administratiu, en els termes establerts en la legislació sobre règim local.

Annex del Reglament

Nombre màxim de places reservades a la mobilitat horitzontal per cobrir places de la categoria d’agent de la policia local, escala bàsica.

Nombre de places de l’oferta d’ocupació pública Places reservades a mobilitat horitzontal

De 2 a 5

1

Fins a 10

3

Fins a 15

4

Fins a 20

6

Fins a 25

7

Fins a 30

8

Fins a 35

11

Fins a 40

13

Fins a 50

15

Més de 50 places

El 35% de places ofertes, arrodonint a la unitat, per excés, el quocient resultant.