DECRET 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya

Article 12

Nivells de coneixement

El nivell de coneixements o de la prova de català exigit s'ha de basar en les habilitats lingüístiques de les proves de la Direcció General de Política Lingüística, d'acord amb els grups de titulació previstos a la legislació sobre funció pública i a la normativa laboral que sigui aplicable, segons la relació següent:

a) Personal del grup A que realitza tasques especialitzades de redacció, correcció, assessorament o planificació lingüístics: coneixements de nivell superior de català (certificat D).

b) Personal dels grups A, B, C i D: coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C). No obstant això, en relació amb el personal dels grups C i D, l'annex especifica els cossos o escales funcionarials i les categories laborals de la Generalitat que requereixen coneixements de nivell intermedi de català (certificat B) o coneixements de nivell elemental de català (certificat A elemental).

Per a determinats col·lectius de personal dels grups A i B, amb caràcter excepcional i per mitjà de la relació dels llocs de treball, escoltat l'òrgan competent en matèria de política lingüística de l'Administració de la Generalitat que ha d'emetre preceptivament un informe raonat, es poden requerir coneixements de nivell intermedi de català (certificat B) adequats a les característiques del lloc de treball i a les funcions que s'han d'exercir.

Les entitats locals i les universitats, escoltat l'òrgan competent en matèria de política lingüística de la respectiva entitat o universitat que ha d'emetre preceptivament un informe raonat, poden determinar els seus cossos o escales funcionarials, categories laborals i llocs de treball que requereixin coneixements de nivell intermedi de català (certificat B) o coneixements de nivell elemental de català (certificat A elemental). Mentre no es determini el nivell de coneixements requerit, el personal esmentat ha de tenir els coneixements de llengua catalana que preveu el paràgraf anterior.

c) Personal del grup E: el personal d'administració d'aquest grup ha de tenir coneixements de nivell intermedi de català (certificat B). El personal d'oficis d'aquest grup ha de tenir coneixements de nivell bàsic de català (certificat A bàsic).

Les entitats locals i les universitats, escoltat l'òrgan competent en matèria de política lingüística de la respectiva entitat o universitat que ha d'emetre preceptivament un informe raonat, poden determinar els seus cossos o escales funcionarials, categories laborals i llocs de treball del grup E que requereixin coneixements de nivell elemental de català (certificat A elemental) o de nivell bàsic de català (certificat A bàsic). Mentre no es determini el nivell de coneixements requerit, el personal esmentat del grup E ha de tenir els coneixements de llengua catalana que preveu el paràgraf anterior.