DECRET 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Article 16

Proves de coneixement de la llengua catalana

16.1 Les proves de coneixement de la llengua catalana consisteixen en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.

16.2 Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori, i es qualifica com a apte/a o no apte/a. Queden exempts de realitzar-la els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds, el següent:

a) En les categories d'agent, caporal, sergent i sotsinspector, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.

b) En les categories d'inspector, intendent, intendent major i superintendent, posseir el certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.

c) Així mateix, poden restar exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants a ingressar en qualsevol de les categories esmentades en les lletres anteriors que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s'hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

16.3 Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.