El Consell d'Administració del Consorci per a la Normalització Lingüística, en la sessió número 64, feta els dies 19 de gener de 2005 i 8 de febrer de 2005, va acordar sol·licitar que els tècnics de normalització lingüística del Consorci per a la Normalització Lingüística puguin cobrar la tarifa que correspongui per formar part dels tribunals dels processos de selecció de personal en l'Administració local, tal com fa la resta de membres d'aquest tribunal.