FITXA TÈCNICA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA. ANY 2012

L'any 2012 es van realitzar 7 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya, en les quals es van tractar diferents projectes normatius.

Avantprojectes de llei:

•  Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum.

•  Avantprojecte de Llei de modificació del Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2008, d'11 de març.

•  Avantprojecte de llei d'accessibilitat.

Projectes de decret:

•  Projecte de decret sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual es regulen els òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans consultius de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

•  Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

•  Projecte de decret p el qual es desplega la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual es regulen els òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans consultius de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

•  Projecte de decret pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

•  Projecte de decret sobre la pesca-turisme i el turisme pesquer i aqüícola en aigües marítimes i continentals de Catalunya.

•  Projecte d'ordre per la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

•  Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès.

•  Projecte de decret d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic .

•  Projecte de decret pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Fons per al foment del turisme.

•  Projecte de decret  sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament i de rescabalament de danys i perjudicis.

•  Projecte de decret de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020.

•  Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble gitano.

•  Projecte de decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

Altres:

•  Proposta d'ordre per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels acords de col·laboració entre municipis per a la prestació dels serveis de policia local.