FITXA TÈCNICA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA. ANY 2011

L'any 2011 es van realitzar 5 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya, en les quals es van tractar diferents projectes normatius.

Avantprojectes de llei:

•  Avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei 30/2010, de 3 d'agost, de les vegueries.

•  Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestructuració administrativa i de promoció econòmica.

•  Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.

•  Avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei 12/2010, de 19 de maig, del Consell de Governs Locals.

•  Avantprojecte de llei de consultes populars no referendàries.

Projectes de decret:

•  Projecte de decret de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya.

•  Projecte de d ecret de modificació del Decret 129/2010, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció.

Altres:

•  Proposta d'acord de Govern pel qual s'aproven les directrius i les tarifes màximes d'acord amb les quals els departaments de l'Administració de la Generalitat, els ens locals i el seu sector públic vinculat o dependent han de retribuir als Centres d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) pels encàrrecs que li efectuïn en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic d'aquells poders adjudicadors.

•  Informació sobre el contingut del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013.