FITXA TÈCNICA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA. ANY 2010

L'any 2010 es van realitzar 10 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya, en les quals es van tractar diferents projectes normatius.

Avantprojectes de llei:

• Avantprojecte de llei de la Sindicatura de Comptes.

•  Avantprojecte de llei del Protectorat respecte de les fundacions i les associacions d'utilitat pública.

•  Avantprojecte de llei de Protecció Civil de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Projectes de decret:

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Codi d'Ètica de la Policia de Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives .

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020.

•  Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya.

•  Projecte de decret de regulació de la Xarxa de serveis d'informació, difusió i atenció turística de Catalunya.

•  Projecte de decret que regula els habitatges d'ús turístic.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes.

•  Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.

•  Projecte de decret d'autonomia dels centres educatius.

•  Projecte de decret de regulació dels habitatges d'ús turístic .

•  Projecte de decret pel qual s'aprova la cartera de serveis socials 2010-2011.

•  Projecte de decret sobre beneficis per a les famílies monoparentals i les famílies nombroses en el preu del transport públic de viatgers per carretera i ferrocarril.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable.

•  Proposta d'acord de Govern pel qual s'aproven les tarifes màximes d'acord amb les quals els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els ens locals i el seu sector públic vinculat o dependent han de retribuir el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) pels encàrrecs que li efectuïn en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic d'aquells poders adjudicadors.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

•  Projecte de decret d'homologació d'accions formatives i de creació de la Comissió Tècnica de Responsables de Formació.

•  Projecte de decret de regulació dels Serveis tècnics de punt de trobada.

•  Projecte de decret sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges, el certificat d'aptitud i el programa d'inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat.

•  Projecte de decret legislatiu per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relatiu als serveis en el mercat interior.

•  Projecte de decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

•  Projecte de decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.

•  Projecte de decret d'establiments d'allotjament turístic.

•  Projecte de decret de la Xarxa Pública de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa a l'autorització ambiental i a l'autorització substantiva amb avaluació d'impacte ambiental i es regulen les Entitats Col·laboradores de l'Administració ambiental.

•  Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa a les llicències i comunicacions.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'habitatge i es crea el Fons de Solidaritat Urbana.

•  Projecte de decret d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Esport.

•  Projecte de decret de creació del Tribunal Català de contractes del sector públic.

•  Projecte de decret  pel qual es crea la Comissió Mixta Administració de la Generalitat de Catalunya- Àrea Metropolitana de Barcelona.

•  Projecte de decret pel qual es crea la Xarxa d'equipaments cívics de Catalunya (Xecat) i es  constitueix el Consell d'equipaments cívics de Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual es crea la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona i se'n regula la composició i el funcionament intern.

Altres:

•  Proposta d'acord del Govern pel qual s'aproven les directrius, les condicions bàsiques d'execució i les tarifes màximes d'acord amb les quals l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic vinculat o dependent i els ens locals han de retribuir a l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) pels encàrrecs que li efectuïn.

•  Proposta d'ordre per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d'altres entitats públiques i es crea l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes.