FITXA TÈCNICA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA. ANY 2009

L'any 2009 es van realitzar 10 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya, en les quals es van tractar diferents projectes normatius.

Avantprojectes de llei:

•  Avantprojecte de llei de consultes populars per via de referèndum de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei dels drets i de les oportunitats dels infants i dels adolescents.

•  Avantprojecte de llei d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya.

•  Avantprojecte de Llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter.

•  Avantprojecte de llei del Codi de Consum de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei del Consell de Governs Locals.

•  Avantprojecte de llei de creació del municipi de La Canonja.

•  Avantprojecte de llei del Codi de Consum de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei de l' Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya .

•  Avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya .

•  Avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei de l'organització veguerial de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

•  Avantprojecte de llei de mesures en matèria d'ocupació pública.

•  Avantprojecte de llei dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat.

•  Avantprojecte de llei de polítiques de joventut.

Projectes de decret:

•  Projecte de decret del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual es regula el Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Catalunya i dels procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

•  Projecte de decret de modificació dels Estatuts del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, aprovats pel Decret 34/2006, de 28 de febrer, de modificació del Decret 420/2000, de 27 de desembre, i d'aprovació dels Estatuts del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i s'adapten els seus annexos.

•  Projecte de decret pel qual es modifica parcialment la delimitació territorial de determinats sectors sanitaris i regions sanitàries.

•  Projecte de decret regulador dels procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.

•  Projecte de decret d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

•  Projecte de decret de desenvolupament parcial de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya.

•  Projecte de decret dels requisits dels arxius del Sistema d'Arxius de Catalunya, del procediment d'integració i del Registre d'Arxius de Catalunya.

•  Projecte de decret regulador dels procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.

•  Projecte de decret d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

•  Projecte de decret dels requisits dels arxius del Sistema d'Arxius de Catalunya, del procediment d'integració i del Registre d'Arxius de Catalunya.

•  Projecte de decret dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

•  Projecte de decret d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

•  Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres.

•  Projecte de decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència Catalana de Turisme.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat Industrial.

•  Projecte de decret pel qual es regula el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l'Habitatge.

•  Projecte de decret del Pla per al dret a l'habitatge 2009-2012.

•  Projecte de decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció.

•  Projecte de Decret de la Comissió Rectora del Pla d'Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial d'Inspecció Tècnica de Vehicles de Catalunya per al període 2010-2014 .

•  Projecte de Decret de distribució de funcions en matèria de subproductes animals no destinats al consum humà.

•  P rojecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa de Gestió de residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya (PROGROC) 2007-2012 i es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

•  Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.

•  Projecte de decret de modificació dels decrets 339/2006, de 5 de setembre, i 408/2006, de 24 d'octubre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció.

•  Projecte de decret mitjançant el qual s'estableixen els criteris i procediments d'admissió de residus en les dipòsits controlats.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009 de Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament del registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial i dels procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

•  Projecte de decret pel qual es regula el dret de reallotjament dels afectats per actuacions urbanístiques.

•  Projecte de decret d'establiment de la figura de l'habitatge concertat, i d'actualització del Pla per al Dret a l'Habitatge.

•  Projecte de decret pel qual es regulen les ludoteques.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament del registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial i dels procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

•  Projecte de decret pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial.

•  Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament del Jurat d'Expropiació de Catalunya.

•  Projecte de decret sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

•  Projecte de decret de derogació del decret 124/1987, de 29 de gener, sobre aïllament tèrmic en els edificis de nova construcció i de la normativa que el desenvolupa.

Altres:

•  Proposta d'ordre per la qual es crea el Consell Assessor de les polítiques de joventut.

•  Proposta d'ordre per la qual s'estableix el procediment de remissió dels actes i acords dels òrgans de Govern i administració dels ens locals a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

•  Proposta de bases específiques per a la convocatòria d'ajuts per a l'organització d'activitats extraescolars, escolarització a llars d'infants municipals, organització de l'activitat “Escoles Obertes al juny/setembre” i organització de l'acollida matinal.

•  Proposta d'acord pel qual s'aprova el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012.

•  Donar compte del model d'Estatuts del consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques.