ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA AL LLARG DE L'ANY 2008

L'any 2008 es van realitzar 6 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya, en les quals es van tractar diferents projectes normatius.

Avantprojectes de llei:

•  Avantprojecte de Llei de la millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

•  Avantprojecte de llei de mediació familiar i comunitària de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei de salut pública.

•  Avantprojecte de llei de pesca i d'acció marítima.

•  Avantprojecte de llei d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya.

•  Avantprojecte de llei d'ordenació sostenible de la pesca continental de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats.

•  Avantprojecte de llei de Regulació del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

•  Avantprojecte de la Llei d'Educació de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei de Política Industrial.

•  Avantprojecte de llei que regula l'accés a l'entorn de les persones amb discapacitats usuàries de gossos d'assistència.

•  Avantprojecte de llei de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

•  Avantprojecte de llei d'educació de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei d'aeroports i heliports.

Projectes de decret:

•  Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.

•  Projecte de decret de modificació dels decrets 339/2006, de 5 de setembre, i 408/2006, de 24 d'octubre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció.

•  Projecte de decret mitjançant el qual s'estableixen els criteris i procediments d'admissió de residus en les dipòsits controlats.

•  Proposta de bases específiques per a la convocatòria d'ajuts per a l'organització d'activitats extraescolars, escolarització a llars d'infants municipals, organització de l'activitat “Escoles Obertes al juny/setembre” i organització de l'acollida matinal.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009 de Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament del registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial i dels procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

•  Projecte de decret pel qual es regula el dret de reallotjament dels afectats per actuacions urbanístiques.

•  Projecte de decret d'establiment de la figura de l'habitatge concertat, i d'actualització del Pla per al Dret a l'Habitatge.

•  Projecte de decret pel qual es regulen les ludoteques.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament del registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial i dels procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

•  Projecte de decret pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial.

•  Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya.

•  Proposta d'acord pel qual s'aprova el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament del Jurat d'Expropiació de Catalunya.

•  Projecte de decret sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

•  Projecte de decret de derogació del decret 124/1987, de 29 de gener, sobre aïllament tèrmic en els edificis de nova construcció i de la normativa que el desenvolupa.