ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA AL LLARG DE L'ANY 2007

L'any 2007 es van realitzar 6 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya, en les quals es van tractar diferents projectes normatius.

Avantprojectes de llei:

•  Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

•  Avantprojecte de llei de mesures de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

•  Avantprojecte de llei d'espectacles i activitats recreatives.

•  Avantprojecte de llei de seguretat industrial.

•  Avantprojecte de llei reguladora del sistema d'acreditació de les entitats col·laboradores de l'Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge.

•  Avantprojecte de llei dels centres de culte o de reunió amb fins religiosos.

•  Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.

Projectes de decret:

•  Projecte de decret pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

•  Projecte d'ordre sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

•  Projecte de decret pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

•  Projecte de decret pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya.

•  Projecte de decret d'aprovació del Pla de Ports de Catalunya 2007-2015.

•  Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el funcionament dels consells assessors dels equipaments cívics.

•  Projecte de decret d'aprovació del Pla d'Actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats Zones de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

•  Projecte de decret pel qual es regula el mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.

•  Projecte de decret pel qual es regula les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

•  Projecte de decret per establir el fons per abonar retribucions a càrrecs electes locals.