ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA AL LLARG DE L'ANY 2006

L'any 2006 es van realitzar 9 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya, en les quals es van tractar diferents projectes normatius.

Avantprojectes de llei:

•  Avantprojecte de llei del DOGC.

•  Avantprojecte de llei de modificació de l'article 81 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei del dret a l'Habitatge a Catalunya.

•  Avantprojecte de llei d'espectacles públics i activitats recreatives.

•  Avantprojecte de llei de l'obra pública.

•  Avantprojecte de llei d'avaluació ambiental dels plans i programes.

•  Avantprojecte de llei dels drets de les dones per a l'eradicació de la violència masclista.

 

Projectes de decret:

•  Projecte de d ecret d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora.

•  Projecte de decret dels serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

•  Projecte de decret d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

•  Projecte de decret de declaració com a zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric de diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules.

•  Projecte de decret pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a la millora de finques rústiques mitjançant obres de reestructuració i anivellament.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

•  Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

•  Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda mínima d'inserció.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials.

•  Projecte de decret pel qual s'estableix el Pla de vigilància i control de residus en animals, vegetals i aliments a Catalunya (PRAVA).

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla General de Política Forestal 2007-2016.

•  Projecte de decret dels consells locals del patrimoni cultural.

•  Projecte de decret d'adjudicació d'habitatges de promoció pública en segones i posteriors transmissions.

•  Projecte de decret pel qual s ' estableixen mesures addicionals de seguretat en les activitats de control de plagues i utilització i comercialització de plaguicides d 'àmbit ambiental i a la indústria alimentària i en els tractaments fitosanitaris que puguin afectar espais urbans .

Altres:

•  Projecte d'ordre per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal.

•  Proposta d'acord de govern pel qual es modifica el Pla de Sanejament de Catalunya pel que fa a les zones sensibles.

•  Proposta d'acord de govern pel qual s'aprova el Programa de Sanejament d'Aigües residuals urbanes 2005.

•  Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts als ajuntaments titulars de llars d'infants per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2006-2007.

•  Projecte de reglament de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

•  Proposta d'acord de Govern de delegació de competències de gestió dels serveis prestats en els equipaments cívics de l'Administració de la Generalitat a determinats ens locals.

•  Projecte del pla d'infraestructures de transport de Catalunya (PITC).