ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA AL LLARG DE L'ANY 2005

L'any 2005 es van realitzar 10 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya, en les quals es van tractar diferents projectes normatius.

Avantprojectes de llei:

•  Avantprojecte de llei d'equipaments comercials.

•  Avantprojecte de llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge

•  Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.

•  Avantprojecte de llei de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei de informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei de mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei de creació del Fons Territorial de l'Educació Superior.

•  Avantprojecte de llei de l'Institut Geològic de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei Ferroviària de Catalunya.

•  Avantprojecte de llei de mesures en matèria de medi ambient.

•  Avantprojecte de llei de prestacions econòmiques d'assistència social.

•  Avantprojecte de llei de l'Agència Catalana de Turisme.

•  Avantprojecte de llei de serveis socials.


Projectes de decret:

•  Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'elaboració i tramitació dels plans territorials parcials.

•  Projecte de decret pel qual es regula la delimitació de les regions sanitàries i els sectors sanitaris.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de procediment per a l'elaboració de la planificació hidrològica.

•  Projecte de decret d'aprovació del programa d'adequació de les activitats existents a la Llei 13/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental i de modificació normativa en matèria d'ordenació de les explotacions ramaderes.

•  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de procediment per a l'elaboració de la planificació hidrològica.

•  Projecte de decret de desplegament de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i dels adolescents en l'àmbit sancionador.

•  Projecte de decret de modificació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

•  Projecte de decret del Foment de la Pau.

•  Projecte de decret pel qual es crea el Comitè d'Ajut Humanitari d'Emergència.

•  Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme.

•  Projecte de decret de modificació del Decret 97/2003, d'1 d'abril, pel qual es crea la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Val d'Aran i se'n regula la composició i el funcionament intern.

•  Projecte de decret de desplegament de la llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents, en l'àmbit sancionador.

•  Projecte de decret pel qual s'ordena l'educació a infants de 0 a 3 anys.

•  Projecte de decret de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

•  Proposta d'acord sobre la fixació dels criteris de distribució de la participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2005.

•  Projecte de decret pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica.

•  Projecte de decret pel qual es regula la creació de governs territorials de salut com a instruments de descentralització, col·laboració i participació entre la Generalitat i les administracions locals en l'àmbit de la governabilitat de la salut.

•  Projecte de decret pel qual s'estableixen les normes reguladores dels òrgans de participació dels centres hospitalaris gestionats per l'Institut Català de la Salut.

•  Projecte de decret reguladora del Consell Català del Taxi.

•  Projecte de decret d'adopció de mesures d'emergència en relació amb la utilització de recursos hídrics.

•  Projecte de decret pel qual es regulen les actuacions relatives a les fosses de la Guerra Civil i la Postguerra localitzades a Catalunya.

•  Projecte de decret de constitució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

•  Projecte de decret pel qual es regulen els establiments de turisme rural.

•  Projecte de decret pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència de Protecció de la Salut.

•  Projecte de decret pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.

Altres:

•  Projecte d'ordre que estableix les bases reguladores de les subvencions destinades a la contractació de treballadors desocupats per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social.

•  Projecte d'ordre per la qual s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat competents per a la seva aprovació definitiva.

•  Projecte d'ordre per la qual es determina la quantitat que l'Administració de la Generalitat , com a administració competent en matèria de serveis penitenciaris, ha d'abonar als ajuntaments de Catalunya, com a administració competent en matèria de serveis penitenciaris, ha d'abonar als ajuntaments de Catalunya que tenen dipòsit municipal de persones detingudes.