ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA AL LLARG DE L'ANY 2004

L'any 2004 es van realitzar 7 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya en les quals es van tractar diferents projectes normatius.

Avantprojectes de llei:

 • Avantprojecte de llei de foment de barris i àrees urbanes que requereixen atenció especial.
 • Avantprojecte de llei 'horaris comercials.
 • Avantprojecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Consum.
 • Avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l'autonomia local.
 • Avantprojecte de llei de la Comissió Jurídica Assessora.
 • Avantprojecte de llei del Jurat d'Expropiació de Catalunya.

Projectes de decret:

 • Projecte de decret pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnes als centres docents públics en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Projecte de decret pel qual es regulen la constitució i composició del consell escolar, la selecció del director/a i el nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics.
 • Projecte de decret de modificació del Decret 197/1988, pel qual es crea la Comissió Mixta de traspàs de serveis i de recursos de les diputacions a la Generalitat o als consells comarcals i se n'estableix la composició, l'organització i el funcionament.
 • Projecte de decret pel qual es regula la capacitat sancionadora en matèria d'ordenació del comerç.
 • Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 211/2001, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials.
 • Projecte de decret de modificació de l'art. 7 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2 /2002, de 14 de març, d'urbanisme.
 • Projecte de decret pel qual s'estableixen les condicions higiènico-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel.losi.
 • Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial i se n'estableixen les bases per a la concessió dels ajuts previstos en el Fons creat per l'esmentada Llei.
 • Projecte de decret pel qual es regula la declaració de la implantació d'equipaments penitenciaris al territori de Catalunya.
 • Projecte de decret pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
 • Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de marines interiors de Catalunya.
 • Projecte de decret dels instruments de planificació de la mobilitat i del Consell Català de la Mobilitat.
 • Projecte de decret de desplegament del Pla pel dret a l'habitatge 2004-2007.
 • Projecte de decret de regulació del Pla de rehabilitació d'habitatges de Catalunya.

Altres:

 • Designació dels membres de les Subcomissions de la Comissió de Govern Local de Catalunya.
 • Informació sobre les transferències a les entitats locals al projecte de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2005.