ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA AL LLARG DE L'ANY 2003

L'any 2003 es van realitzar 5 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya en les quals es van tractar diferents projectes normatius.

Avantprojectes de llei:

- Avantprojecte de llei de l'Agència Catalunya Turisme.
- Avantprojecte de llei de l'habitatge.
- Avantprojecte de llei de muntanya i àrees afins.
- Avantprojecte de llei de petits municipis.

Projectes de decret:

- Projecte de decret de modificació del Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Reglament provisional regulador de les entitats ambientals de control.

- Projecte de decret de modificació dels annexos i altres determinacions del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental i s'adapten els seus annexos.

- Projecte de decret de modificació dels requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de modificació del Decret 129/1984 de la cèdula d'habitabilitat.

- Projecte de decret d'aprovació del reglament general de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de Ports de Catalunya.

- Projecte de decret pel qual es crea la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Val d'Aran i se'n regula la composició i el funcionament intern.

- Projecte de decret pel qual es regula la composició i funcionament de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.

- Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Projecte de decret de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

- Projecte de decret pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

- Proposta de decret de desplegament parcial reglamentari de la Llei 2/2002 d'urbanisme.

- Decret de regulació dels serveis d'acolliment diürn de centres de dia per a gent gran.

- Projecte de decret sobre les funcions dels ajuntaments en relació amb l'article 32.3 de la Llei de política lingüística.

- Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el Text Refós de la llei de l'organització comarcal de Catalunya.

- Projecte de decret pel qual es regula la composició, organització i funcionament del Consell Català de Petits Municipis.

- Projecte de decret de creació d'un registre telemàtic al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

- Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents.

- Projecte de decret pel qual s'estableixen normes de gestió de l'aigua aplicables a les instal.lacions de camp de golf.

Altres:

- Proposta d'ordenança municipal tipus reguladora dels locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució.

- Proposta d'ordre de modificació de l'Ordre del Departament d'Economia i Finances, de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera dels ens locals.