ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA AL LLARG DE L'ANY 2002

L'any 2002 es van realitzar 8 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya en les quals es van tractar diferents projectes normatius.

Avantprojectes de llei:

- Avantprojecte de llei de mesures de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.

- Avantprojecte de llei de protecció de la salut.

- Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juluiol, reguladora dels residus.

- Avantprojecte de llei de finançament de les infraestructures de tractament de residus i de creació del cànon sobre la disposició dels residus.

- Avantprojecte de llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

- Avantprojecte de llei de mobilitat de Catalunya.

- Avantprojecte de llei reguladora del sistema d'acreditació de les entitats col.laboradores de l'Administració en matèria de medi ambient.

- Avantprojecte de llei de suport a les unitats familiars.

- Avantprojecte de llei del taxi.

Projectes de decret:

- Projecte de decret d'aprovació del reglament d'instal.lacions destinades a activitats amb infants i joves.

- Projecte de decret pel qual es regulen els locals en els quals s'exerceix la prostitució.

- Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de Serveis Públics de Sanejament.

- Projecte de decret pel qual es regulen els òrgans de gestió en règim de participació de l'Agència Catalana de l'Aigua.

- Projecte de decret pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel.losi.

- Projecte de decret de constitució de la Comissió Interdepartamental per a la regulació i planificació dels espais públics de joc.

- Projecte de decret sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

- Projecte de decret d'aprovació del reglament d'instal.lacions destinades a activitats amb infants i joves.

- Projecte de decret pel qual es crea la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre i es regula la composició i el funcionament intern de les comissions territorials d'urbanisme.

- Projecte de decret pel qual es regula el règim transitori de les televisions locals per ones terrestres.

- Projecte de decret del Reglament marc de l'atenció social primària.

- Projecte de Reglament marc d'atenció social primària.

Propostes:

- Proposta de designació del vicepresident de la Comissió de Govern Local de Catalunya en representació de les entitats locals.

- Designació dels membres de les subcomissions dependents de la Comissió de Govern Local de Catalunya.

- Proposta d'acord de la Comissió de Govern Local pel qual s'accepta la tramesa de la convocatòria de la Comissió per correu electrònic.

Temes que s'han informat:

- Informació sobre el 2n. Congrés de Municipis de Catalunya.

- Informació de la constitució de les subcomissions i les ponències de la Comissió de Govern Local de Catalunya.

- Aprovació del document de síntesi elaborat per la Ponència de finançament local.

- Informació sobre els acords adoptats pel Ministeri d'Hisenda en la negociació amb la FEMP.

- Informació sobre les transferències econòmiques previstes en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a 2003.

- Mecanismes de participació local en l'elaboració del Pla Territorial del Camp de Tarragona.