ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA AL LLARG DE L'ANY 2001

L'any 2001 es van realitzar 8 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya en les quals es van tractar diferents projectes normatius.

Avantprojectes de llei:

- Avantprojecte de llei d'urbanisme

- Avantprojecte de decret de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.

- Avantprojecte de llei de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

- Avantprojecte de llei de Turisme de Catalunya.

- Avantprojecte de llei de mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida


- Avantprojecte de llei de protecció contra la contaminació acústica.

- Avantprojecte de llei de creació de l'Institut de desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran.

- Avantprojecte de llei de seguretat alimentària.

Projectes de decret:

- Projecte de decret de regulació de l'ordenació ambiental de les instal·lacions de radiocomunicació.

- Projecte de decret pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics.

- Projecte de decret pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres docents sostinguts amb fons públics.

- Projecte de decret de modificació del Decret 323/1998, d'1 de desembre de creació del Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya.

- Projecte de decret sobre el personal tècnic i directiu de museus.

- Projecte de decret pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o piercing.

- Projecte de decret pel qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels nuclis de població i les entitats municipals descentralitzades.

- Projecte de decret sobre l'acreditació del coneixement del català i de l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions de Catalunya.

- Projecte de decret d'ordenació ambiental de les instal.lacions de telefonia mòbil i altres instal.lacions de radiocomunicació.

- Projecte de Decret de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

- Projecte de Decret sobre el procediment d'adjudicació d'habitages promoguts per la Generalitat de Catalunya.

- Projecte de decret pel qual es desenvolupa el procediment per a l'obtenció de llicències per a l'exercici de la publicitat dinàmica i els requisits per al seu exercici i es regula la capacitat sancionadora en aquesta matèria.

- Projecte de decret de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.

- Projecte de decret pel qual es regula els serveis de vigilància per a determinats espectacles, activitats recreatives i establiments públics.

- Projecte de decret pel qual es regula el sistema d'alerta pública en cas d'emergència a través dels mitjans de comunicació.

- Projecte de decret sobre el procés d'elaboració i tramitació del Pla Territorial Parcial de la Plana de Lleida, de l'Alt Pirineu i de la Val d'Aran.

- Proposta de decret pel qual es crea l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.

- Proposta de modificació del Decret 118/1988, de 5 de maig, pel qual es regulen la composició, l'organització i les funcions de la Comissió de Govern Local de Catalunya.

- Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments comercials.

- Projecte de decret pel qual es regula el funcionament del Registre de Grans i Mitjans Establiments Comercials.

- Projecte de decret pel qual es regula el procediment a seguir pel Servei de Competència en la Distribució Comercial.

- Projecte de decret pel qual es regula la implantació de l'energia eòlica a Catalunya.

- Projecte de Decret per la que s'estableix un sistema simplificat per a l'actualització de preus i tarifes regulats en el Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

- Projecte de decret de la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i d'altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

- Projecte de Decret pel qual es regula el servei escolar de transport.

- Projecte de Decret pel qual s'estableix l'ordenació general dels programes de garantia social a Catalunya.

- Projecte de decret pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres docents públics, concertats o sufragats amb fons públics.

- Projecte d'Ordre per la qual es regulen els programes adaptats de garantia social i els programes de formació per a la transició a la vida adulta destinats a nois i noies amb necessitats educatives especials, derivades de discapacitats, escolaritzats en centres d'educació especial o unitats d'educació especial en centres ordinaris.

Temes que s'han informat:

- Informació sobre les transferències econòmiques a les entitats locals previstes en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001.

- Informació sobre el Pla Nacional de Joventut.