ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA AL LLARG DE 1999

A l’exercici de 1999 s’han realitzat 4 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya, en les que es van sotmetre a informe les propostes normatives següents:

Avantprojectes de llei:

 • Avantprojecte de llei de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.

 • Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

 • Avantprojecte de llei d’ordenació i gestió de l’aigua.
 • Avantprojecte de llei d’arxius.
 • Avantprojecte de llei d’aeroports de Catalunya.

Projectes de decret i altres disposicions de caràcter reglamentari:

 • Projecte de decret sobre la gestió dels vehicles fora d’ús.
 • Projecte de decret de creació del Consell Català de Formació Professional.
 • Projecte de Programa d’Obres Hidràuliques per a 1999.
 • Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament bàsic de desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.

 • Projecte de reglament regulador de les entitats ambientals de control (EAC).
 • Projecte de decret d’adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hidràulics a l’empara de l’article 56 de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües.

 • Projecte d’ordre sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera d’ens locals.

 • Projecte de decret de regulació dels IES-SEP.
 • Projecte de decret de tipologia de centres.
 • Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament orgànic d’escoles d’art.

 • Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament orgànic d’escoles d’idiomes.

 • Projecte de decret pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.

 • Projecte de decret del Fons de gestió de residus.
 • Projecte d’ordre reguladora de la constitució de les ponències ambientals als ens locals.

També van ser objecte dels treballs de la Comissió aspectes de caràcter informatiu i divulgatiu com els següents:

 • Informació en relació a la problemàtica creada a rel de l’aprovació del Decret-llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per al accés als serveis de telecomunicacions.

 • Informe relatiu a les transferències econòmiques de la Generalitat als ens locals, d’acord amb la disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1998.

 • Presentació de l’informe sobre les competències, les funcions i el funcionament dels consells comarcals.

 • Presentació del Projecte Anàlisi d’Inversions Municipals (AIM) de l’Institut Cerdà.

 • Informació en relació a l’acord sobre la solució extrajudicial de conflictes per a les administracions públiques de Catalunya.

Després de les eleccions de 1999 es va valorar l’oportunitat de procedir a una modificació de la composició de la Comissió de Govern Local que ha ocasionat que al llarg de l’exercici del 2000 aquesta Comissió no hagi pogut reunir-se en sessió plenària.

Barcelona, novembre de 2000