ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA AL LLARG DE 1998

En el marc de les relacions interadministratives establert per la legislació de règim local, la Comissió de Govern Local de Catalunya, creada en el si del Departament de Governació, per la Llei Municipal i de Règim Local com a òrgan permanent de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i les administracions locals, articula, més enllà dels mecanismes d'audiència que estableixen les normes reguladores dels diferents procediments administratius, la participació d'aquelles en el desenvolupament de les diferents polítiques sectorials que impulsa el Govern de la Generalitat que els afecten.

Aquesta Comissió, integrada paritàriament per representants de l'Administració de la Generalitat i de les entitats locals catalanes (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials, conjuntament), té una rellevància especial en l'organització de la Generalitat, tant pel règim dels seus acords, com per les funcions que li correspon exercir.

D'entre aquestes, cal destacar la emissió d'informes, entre d'altres, sobre els avantprojectes de llei i els projectes de reglament de la Generalitat en la mesura que afectin les competències, l'organització, el funcionament i/o el finançament de les entitats locals.

A l'exercici de 1998 s'han realitzat 4 sessions de la Comissió de Govern Local de Catalunya, en les que es van sotmetre a informe les propostes normatives següents:

Avantprojectes de Llei:

Avantprojecte de llei de modificació de l'article 15 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.

Avantprojecte de llei d'estadística de Catalunya.

Avantprojecte de llei de protecció de la salut.

Projectes de decret i altres disposicions de caràcter reglamentari:

Projecte de decret pel qual es deixa sense efecte la cessió de la gestió del servei de control ambiental previst al Decret 5/1988, de 15 de gener, de transferències de serveis a l'Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona.

Projecte de decret de la gestió dels residus sanitaris.

Projecte d'ordre per la qual es regulen els programes d'orientació per als equipaments comercials.

Projecte de decret sobre comercialització i venda de pa.

Projecte de decret de modificació dels articles 58, 59, 66, 67 i 68 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals.

Projecte de decret sobre límits d'emissió per a instal·lacions industrial de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWT i instal·lacions de cogeneració.

Proposta d'ordre de fixació del mòdul per a finançar les despeses municipals de detinguts.

Projecte de reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals.

En aquestes sessions la Comissió va tractar, també, les propostes de Programa d'Obres Hidràuliques, i de distribució de la participació dels municipis i les comarques en els ingressos de la Generalitat integrada dins el Fons de Cooperació Local de Catalunya.

De la mateixa manera, van ser objecte dels treballs de la Comissió aspectes de caràcter informatiu i divulgatiu com els següents:

Informació en relació amb el ban de prevenció d'incendis forestals.

Informació en relació a l'Acord de Govern de 9 de juny de 1998, pel qual s'aprovà el model de conveni de col.laboració a subscriure entre la Generalitat de Catalunya i les entitats locals per a la utilització del Catàleg de béns i productes homologats de la Comissió Central de Subministraments.

Informació en relació a la tramesa dels actes, acords i disposicions de caràcter general de les entitats locals que s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Informació sobre l'execució de la Sentència del Tribunal Suprem de data 12 de febrer de 1998 que va anul·lar l'Ordre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 22 de gener de 1987, que establia les compensacions econòmiques als ajuntaments pel concepte d'estades als dipòsits municipals de detinguts.

Informació sobre les transferències econòmiques a les entitats locals previstes en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a 1999.

Finalment cal assenyalar que la Comissió va crear, al seu si, dues ponències per tractar amb major profunditat temes com la introducció de l'euro i l'estudi de l'aplicació de les lleis d'organització territorial.

Tot i que la Comissió al llarg de l'exercici 1998 s'ha convocat en menys ocasions que en els exercicis precedents - els anys 1996 i 1997 es va reunir en set i sis ocasions,respectivament-, cal ressaltar la quantitat i la importància dels temes tractats i la transcendència que molts d'ells tenen per la vida local i, fins i tot, la seva repercussió per als ciutadans.