Tramitació i modelatge

La tramitació d'ajuts en el marc del programa Viure al Poble Més, que es defineix en l'Ordre que estableix les bases reguladores i en la normativa general aplicable, té les etapes principals següents:

  1. Els municipis interessats han de presentar les sol·licituds a través d'EACAT (www.eacat.cat) mitjançant el formulari degudament validat.
  2. Cal acompanyar el formulari de sol·licitud amb el document únic i amb el contingut mínim definit en la corresponent Ordre de convocatòria: memòria explicativa, plànols, certificats, declaracions responsables, etc.
  3. El Comitè de Selecció, l'òrgan encarregat de la selecció dels projectes, pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.
  4. Per seleccionar els projectes, s'apliquen els criteris aprovats pel Comitè de Seguiment del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 (criteris de maduresa, socioeconòmics, de complementarietat, innovadors i mediambientals).
  5. El Comitè de Selecció informa de la proposta a la Comissió de Govern Local de Catalunya i el director general d'Administració Local dicta la resolució sobre la incorporació dels projectes seleccionats al Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 Viure al Poble Més.
  6. L'ens beneficiari resta sotmès a totes les obligacions que estableixen les bases reguladores, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària.
  7. L'ens beneficiari d'un projecte subvencionat pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 Viure al Poble Mes pot renunciar totalment o parcialment a la subvenció de l'operació.
  8. A mesura que s'executin les operacions, els ens beneficiaris certificaran de manera semestral a través d'EACAT (www.eacat.cat) els pagaments efectivament realitzats a proveïdors i informaran sobre el conjunt d'indicadors requerits.
  9. La Direcció General d'Administració Local farà les verificacions administratives in situ que estableix la normativa comunitària.
 
El modelatge administratiu principal, relacionat amb la tramitació Viure al Poble Més, és el que figura a continuació:
  Formulari per a la sol·licitud  Format Word
 

Índex de la memòria descriptiva Format Word

 

Model declaració responsable Format Word

 

Model de certificat d'acceptació  Format Word

  Model de pressupost  Format Word
  Projecte generador d'ingressos  Format Excel


La normativa aplicable defineix la responsabilitat dels beneficiaris relatives a les mesures d'informació i publicitat destinades al públic:
 

Normes de publicitat  Format PDF

  Logos i distintius reglamentaris  Format PDF
  Manual pràctic d'informació i publicitatFormat PDF

La informació complementària relativa a la tramitació del FEDER es pot consultar en els enllaços següents:

 

Manual de procediments de la DGAL Format PDF

 

Informació sobre l'establiment d'indicadors per als eixos 2 i 4 Format PDF

  Guia de Justificació per a Beneficiaris del Tram Local PO FEDER 2007-2013
  Inici