Normativa aplicable

La normativa aplicable directament a l'última convocatòria del programa Viure al Poble Mes és la que figura a continuació:
  • Ordre  GRI/144/2012, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds.

La normativa general aplicable i la legislació sobre el FEDER, és la que figura a continuació:

Programa operatiu FEDER 2007 - 2013 (Aprovat Decisió de la Comissió de 7 de desembre de 2007)  Format PDF
Reglament (CE)1080/2006 del Parlament europeu de 5 de juliol relatiu al FEDER (Esp.)  Format PDF
Reglament (CE)1083/2006 del Consell d'11 de juliol pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al FEDER. (Esp.) Format PDF
Correccions al Reglament (CE)1083/2006  Format PDF
Reglament (CE) núm. 1341/2008 del Consell de 18 de desembre de 2008 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 6  Format PDF

 Reglament (CE) 284/2009 del Consell de 7 d'abril de 2009 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 6 Format PDF

Reglament (CE)1828/2006  Format PDF
Decisió del Consell de 6 d'octubre de 2006 relatives a les directrius estratègiques comunitàries en matèria de cohesió. (Esp.)  Format PDF
Criteris de selecció d'operacions del Comitè de Seguiment  Format PDF

Ordre EHA/524/2008 (despeses subvencionables) Format PDF