Informació general

 

Objectiu:

L'objectiu del programa Viure al Poble Més és afavorir la instal·lació i el desenvolupament d'activitat econòmica o d'iniciatives emprenedores que dinamitzin el desenvolupament local dels municipis catalans amb un menor nombre d'habitants, generin noves expectatives laborals i fomentin el creixement econòmic des d'un punt de vista sostenible.

El programa Viure al Poble Més, finançat mitjançant el Fons europeu per al desenvolupament regional (FEDER) i fons propis del Departament de Governació i Relacions Institucionals, és un instrument per promoure estratègies adients per al desenvolupament de les zones rurals, per afavorir la igualtat d'oportunitats, la cohesió social i la vertebració territorial de Catalunya.

Destinataris:

Els municipis de Catalunya de fins a 3.000 habitants poden concórrer, com a beneficiaris, a la convocatòria de Viure al Poble Més, d'acord amb el que s'especifica en l'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de ser cofinançades pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més.

Convocatòria:

Ordre  GRI/144/2012, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds.

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al 16 de juliol de 2012.

Resolució de la convocatòria:

Data límit per resoldre i notificar aquesta convocatòria: 17 de gener de 2013. 

Convocatòria GRI/144/2012 (Resolució GRI/2600/2012, de 22 de novembre)