Transparència

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, neix de la necessitat de regular conceptes bàsics com són la transparència, accés a la informació pública, el bon govern i el govern obert, amb l’objectiu d’aconseguir una veritable cultura administrativa de transparència i de participació ciutadana en els assumptes públics, així com de millora en la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa, de la garantia del retiment de comptes i de responsabilitat en la gestió pública.

Amb la finalitat de donar a conèixer aquesta Llei als governs locals, s’ha elaborat des de la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals del Departament de Governació, una Guia que concreta l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, a les entitats locals catalanes.

Aquesta Guia, és un primer document que pretén -tenint en consideració que la Llei 19/2014, del 29 de desembre entra en vigor el proper mes de juliol, llevat del Títol II que serà l’1 de gener de 2016- donar-la a conèixer al món local, clarificar i concretar quines són les obligacions que la llei fixa per a les administracions locals catalanes i aportar major seguretat jurídica als governs locals catalans.

Així també amb la finalitat de canalitzar els dubtes i les inquietuds que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pot tenir, el Departament de Governació i Relacions Institucionals posa a disposició dels governs locals el següent correu electrònic:

reformalocal.governacio@gencat.cat

Mitjançant aquesta mateixa pàgina del MUNICAT, es donarà publicitat de les respostes que puguin tenir interès comú per a les entitats locals i incorporarà normativa i documents de treball que puguin ser d’utilitat per aquests.

 

 

Normativa
  Llei 19/2013, de 9 de desembre
  Llei 19/2014, de 29 de desembre
  CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 19/2014, del 29 de desembre 
  CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 19/2014, de 29 de desembre
  Ley 18/2015, de 9 de juliol
  Decret 171/2015, de 28 de juliol
  Ordre ECO/294/2015, de 18 de setembre
  Resolució JUS/2104/2105, de 21 de setembre

 

Guia de la transparència

  Text de la carta de la Consellera als alcaldes i alcaldesses
  Guia d'aplicació de la Llei a les entitas locals

 

Altra documentació

  Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya
  Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts i subvencions públics
  La transparència en 20 preguntes
  Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, Síndic de Greuges de Catalunya, juliol 2016
  Dictamen 329/2015 de la Comissió Jurídica Assessora

 

Grup de treball de normalització documental

  Conveni Marc de col·laboració en matèria de transparència
  Dades personals i transparència en determinades actuacions dels ens locals
  Registre de grups d’interès
  Models de declaració patrimonial d’alts càrrecs locals
  Ítems del Portal de transparència local (AOC)