Tramitacions DGAL

En aquest apartat hi trobareu el modelatge administratiu relacionat amb els serveis següents que presta la DGAL:

 

Registre d'ens locals de Catalunya
PUOSC (Pla únic d'obres i serveis de Catalunya)
FEDER (Fons europeus de desenvolumpament regional)
Viure al Poble Més

Fons de cooperació local de Catalunya

Compensacions a càrrecs electes
Ajuts extraordinaris per pal·liar danys ocasionats per catàstrofes naturals
Mapa municipal de Catalunya