Registre de símbols

 

L’escut, la bandera, l’emblema i altres símbols que han estat aprovats i oficialitzats s’han d’inscriure al Registre d’ens locals de Catalunya.
 
En les seccions del Registre d’ens locals de Catalunya corresponents a cada tipus d’ens hi figura la inscripció dels símbols locals que poden adoptar, organitzada en 4 subseccions referides als escuts, les banderes, els emblemes i a altres símbols, amb les dades següents:
 
a) Escut
Blasonament de l’escut
Dibuix acolorit de l’escut
Data de la resolució d’oficialització de l’escut
Data de la publicació de la resolució al DOGC
 
b) Bandera
Descripció de la bandera
Dibuix acolorit de la bandera
Data de la resolució d’oficialització de la bandera
Data de la publicació de la resolució al DOGC
 
c) Emblema
Descripció de l’emblema
Dibuix acolorit de l’emblema
Data de la resolució d’oficialització de l’emblema
Data de la publicació de la resolució al DOGC
 
d) Altres símbols
En aquesta subsecció es poden inscriure altres símbols dels ens locals de tipus gràfic, d’expressió verbal, vexil·lològics i sonors no inclosos en els apartats anteriors.
 
Normativa
 
Decret 139/2007 Versió PDF, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre d’ens locals de Catalunya. Títol II

Tramitació de l’expedient

Els criteris i el procediment per a l’aprovació i oficialització de símbols locals estan establerts en el títol II del Decret 139/2007:

  1. Inici de l’expedient per acord de Ple o òrgan competent. Article 39
  2. Informació pública de la proposta durant 30 dies. Article 40
  3. Aprovació per majoria absoluta de l’òrgan competent
  4. Tramesa de l’acord d’aprovació i de l’expedient al Departament de Governació en un termini de 15 dies
  5. Abans de l’aprovació definitiva i inscripció al Registre d’ens locals de Catalunya són preceptius els informes favorables de la Direcció General d’Administració Local i de l’Institut d’Estudis Catalans. Article 41