Registre del sector públic local de Catalunya

Descripció
Normativa

 

Descripció
 

El Registre del sector públic local de Catalunya és un registre de caràcter públic, adscrit a la Direcció General d’Administració Local, en el qual s’han d’inscriure tots els ens locals de Catalunya, així com els seus ens dependents i altres ens adscrits o vinculats.

La inscripció en el Registre del sector públic local de Catalunya no té efectes constitutius per als ens que hi són inscrits i s’ha de realitzar sens perjudici de la inscripció en altres registres en aquells casos en què la legislació vigent ho exigeixi. La inscripció de cada ens comporta l’atribució d’un codi d’identificació que té caràcter oficial i ha de ser adoptat pels ens inscrits en les seves relacions amb les administracions publiques.

Els ens inscrits han de comunicar a la Direcció General d’Administració Local qualsevol modificació de les dades inscrites al Registre del sector públic local de Catalunya per a la seva anotació. També s’ha de comunicar la dissolució o l’extinció de qualsevol dels ens que estiguin inscrits per a cancel·lar la seva inscripció.

La sol·licitud d’inscripció d’un ens, la comunicació de la modificació de dades o la cancel·lació de la inscripció s’ha de presentar en el termini d’un mes des de la constitució de l’ens, de la modificació de les dades o de l’extinció o dissolució de l’ens, respectivament. Aquests tràmits s’han de fer a través de la plataforma EACAT.

Aquest Registre s’organitza en 2 seccions i 14 subseccions segons els tipus d’ens que s’inscriuen. Les dades inscriptibles corresponents a cada ens són les que determina l’Ordre GRI/280/2015, de 4 de setembre, d’organització del Registre del sector públic local de Catalunya.

 
 Inici

 

 

Normativa
 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local  de Catalunya.

Ordre GRI/280/2015, de 4 de setembre, d’organització del Registre del sector públic local de Catalunya.

 
Ordre ECF/105/2005, de 9 de febrer, per la qual es modifica el sistema de codificació de les entitats locals, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local, amb finalitats estadístiques.
 
Inici