Normativa aplicable

La normativa aplicable directament a l'última convocatòria del PUOSC és la que figura a continuació:
Normativa aplicable al PUOSC quinquenni 2008-2012
 
Decret 245/2007, Versió PDF de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012.
Bases d'execució, Versió PDF del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al quinquenni 2008-2012.
  Decret 173/2016, Versió PDF de 9 de febrer, pel qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOSC 2008-2012,establerts pel Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres iserveis de Catalunya per al període 2008-2012.

 

La normativa general aplicable, així com la legislació i jurisprudència amb incidència sobre el PUOSC, és la que figura a continuació:
Normativa general
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
Llei 23/1987, de 23 de desembre Versió PDF, per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i serveis a incloure-hi (modificada per la Llei 13/1988 i la Sentència del Tribunal Constitucional 109/1998, de 21 de maig).
 
Legislació d’organització territorial de Catalunya amb incidència sobre el PUOSC

Llei 5/1987, de 4 d'abril Versió PDF, del règim provisional de les competències de les Diputacions provincials.

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril Versió PDF, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre Versió PDF, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.
 
Sentència del Tribunal Constitucional núm. 109/1998, de 21 de maig
 
 
Legislació estatal

Reial decret 835/2003, Versió PDF de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals.

Reial decret 1263/2005, Versió PDF de 21 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals. Correcció d'errades. Versió PDF

 
  La normativa relacionada amb la Comissió de Cooperació Local es pot consultar a l’apartat Relacions amb els ens.