Normativa PUOSC

 

 Normativa general  
 PUOSC - Quinquenni 2008-2012  PUOSC - Quadrienni 2000-2003
 PUOSC - Quadrienni 2004-2007  Comissió de Cooperació Local

 

 
Normativa general
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
 
Llei 23/1987, de 23 de desembre Versió PDF, per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i serveis a incloure-hi (modificada per la Llei 13/1988 i la Sentència del Tribunal Constitucional 109/1998, de 21 de maig).
 
 
Legislació d’organització territorial de Catalunya amb incidència sobre el PUOSC
 

Llei 5/1987, de 4 d'abril Versió PDF del règim provisional de les competències de les Diputacions provincials.

 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril Versió PDF, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre Versió PDF, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.
 
 
Sentència del Tribunal Constitucional núm. 109/1998, de 21 de maig
 
 
 
 
Legislació estatal
 

Reial Decret 835/2003, Versió PDF de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals.

Reial Decret 1263/2005Versió PDF de 21 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals. Correcció d'errades. Versió PDF

 
 
 

  

 
Normativa aplicable al PUOSC quinquenni 2008-2012
 
Decret 245/2007, Versió PDF de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012.
 
Bases d'execució, Versió PDF del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al quinquenni 2008-2012.
  ACORD GOV/133/2008, Versió PDF de 22 de juliol, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2008.
  ACORD GOV/44/2009, Versió PDF de 17 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2009.
  ACORD GOV/20/2010,  Versió PDF de 16 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2010.
  ACORD GOV/186/2010,  Versió PDF de 19 d'octubre, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2011.Inici
  Inici
 

 

 
Normativa aplicable al PUOSC quadrienni 2004-2007
 
Decret 189/2003, d'1 d'agost, Versió PDF de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2004-2007.
 
Bases d'execució, Versió PDF del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al quadrienni 2004-2007.
 
Resolució GAP/2510/2004, Versió PDF de 10 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Govern de 7 de setembre de 2004, d'aprovació del Pla únic d'obres
i serveis de Catalunya, any 2004.
 
Resolució GAP/554/2005, Versió PDF de 28 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord d'aprovació del Pla Únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2005, i d'aprovació del Programa específic de la Diputació de Lleida del Pla Únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2004.
 
Resolució GAP/360/2006, Versió PDF de 20 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern de 31 degener de 2006, d’aprovació del Pla únic d’obresi serveis de Catalunya, any 2006.
 
Acord GOV/192/2006, Versió PDF de 17 d’octubre, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.
  Inici 
 

 

Normativa aplicable al PUOSC quadrienni 2000-2003
 
Decret 74/2000, de 22 de febrer, Versió PDF de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003
 
Resolució de 3 de març de 2000, Versió PDF d’aprovació dels models de sol·licitud de la convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003, aprovada per Decret 74/2000, de 22 de febrer (model fitxa de sol·licitud Format Word).
 
Decret 400/2000, de 27 de desembre, Versió PDF d’aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2000, i de les bases d’execució per al quadrienni 2000-2003
 
 
Resolució de 5 de gener de 2001, Versió PDF per la qual es dicten les instruccions que regulen l’avançament de la contractació de les actuacions atribuïdes per acord de la Comissió de Cooperació Local al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al quadrienni 2000-2003
 
Decret 86/2001, de 20 de març, Versió PDF d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2001.
 
Decret 59/2002, de 19 de febrer, Versió PDF d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2002 
 
Decret 32/2003, de 4 de febrer, Versió PDF d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2003 
 
 
Programes específics del PUOSC quadrienni 2000-2003:
 
 
 
Programa específic d'actuacions en els municipis no inclosos a la zona de l'objectiu 2 dels fons europeus:
 
Resolució, d'11 de juliol de 2001, Versió PDF per la qual es convoquen ajuts per a actuacions en els municipis no inclosos a l'objectiu 2 dels fons europeus, del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.
 
Resolució GRI/751/2002, de 2 d'abril, Versió PDF per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 5 de març de 2002, d'aprovació del Programa específic d'actuacions en els municipis no inclosos a la zona de l'objectiu 2 dels fons europeus del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2001.
 
 
 
Programa específic d'actuacions en zones d'emergència nuclear:
 
Resolució de 4 de juliol de 2001, Versió PDF per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 26 de juny de 2001, pel qual s'aproven les determinacions del programa específic d'actuacions en zones d'emergència nuclear.
 
Resolució GRI/63/2002, de 14 de gener, Versió PDF per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 4 de desembre de 2001, d'aprovació del Programa específic d'actuacions en zones d'emergència nuclear del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2001.
 
Resolució GRI/2673/2002, de 9 de setembre, Versió PDF per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 16 d'abril de 2002, d'aprovació de les determinacions del Programa específic d'actuacions en zones d'emergència nuclear del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2002.
 
Resolució GRI/3136/2002, de 16 d'octubre, Versió PDF per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 25 de setembre de 2002, d'aprovació del Programa específic d'actuacions en zones d'emergència nuclear del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2002.
 
 
 
Programa específic d'equipaments informàtics dels jutjats de pau:
 
Resolució GRI/1310/2002, de 9 de maig, Versió PDF de convocatòria d'ajuts per a la formulació del Programa específic d'equipaments informàtics dels jutjats de pau, del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2002.
 
 
 
Programa específic de biblioteques:
 
Resolució CLT/3375/2002, de 14 de novembre, Versió PDF per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 5 de desembre de 2002, d'aprovació de les determinacions i les bases del Programa específic de biblioteques per al període 2002-2003.
 
Resolució CLT/3706/2003, de 26 de novembre, Versió PDF per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 4 de novembre de 2003, d'aprovació del Programa específic de biblioteques del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2002-2003.
 
 
 
Programa específic de municipis petits:
 
Resolució GRI/13/2003, de 9 de gener, Versió PDF de convocatòria d'ajuts per a la formulació del Programa específic de petits municipis del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2003.
 
Resolució GRI/2072/2003, de 17 de juny, Versió PDF per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 27 de maig de 2003, d'aprovació del Programa específic de municipis petits del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2003.
 
 
 
Programes específics d'àmbit provincial i comarcal:
 
Resolució de 7 de febrer de 2001, Versió PDF per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 23 de gener de 2001, sobre programes específics per integrar en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, quadrienni 2000-2003:

- Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona
- Programa específic consells comarcals de l'àmbit territorial de Girona
- Programa específic de la Diputació de Lleida
- Programa específic d'acció municipal de la Diputació de Tarragona
- Programa específic del Consell Comarcal del Segrià
- Programa específic del Consell Comarcal del Solsonès
 
 
 
Àmbit territorial de Lleida:
 
Resolució GRI/877/2002, de 8 d'abril, Versió PDF per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 19 de febrer de 2002, d'aprovació de les determinacions del Programa específic del Consell Comarcal de la Segarra.
 
Resolució GRI/1639/2002, de 22 de maig, Versió PDF per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 30 d'abril de 2002, d'aprovació del Programa específic del Consell Comarcal de la Segarra, any 2002.
 
Resolució GRI/1211/2002, de 29 d'abril, Versió PDF de convocatòria d'ajuts per a finançar actuacions de competència municipal del Programa d'Inversions Municipal de la Diputació de Lleida del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.
 
 
 
Àmbit territorial de Tarragona:
 
Decret 158/2001, de 12 de juny, Versió PDF d'aprovació del Programa específic d'acció municipal de la Diputació de Tarragona, anys 2000 i 2001, integrat al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, i les normes d'execució per al quadrienni 2000-2003.
   
 

 

 
Normativa aplicable a la Comissió de Cooperació Local
  Decret 377/2011, de 2 d’agost, de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya.
  Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. Article 50.
  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Article 190. Versió PDF
  Ordre  GAH/149/2016, de 9 de juny, d'adaptació de la composició de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, regulada pel Decret 377/2011, de 2 d'agost.
  Inici 
 

 

Notícies

NOTA INFORMATIVA

Posted at 27/09/16 - 12:00 AM

 

El proper dia 20 d’octubre finalitza el termini previst al Decret 208/2015 per sol·licitar els informes previstos a l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 7/1985 en relació amb els serveis públics o activitats que exercien a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013. [+]

Author:

Càrrecs electes 2016

Posted at 08/08/16 - 02:22 PM

S’ha resolt la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments, perquè abonin retribucions  a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2015. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el 22 de maig de 2015, s’han registrat 445 sol·licituds.

 

Resolució convocatòria Càrrecs electes 2016

Annexos

 

Author:

S’obre la convocatòria per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC per al període 2016-2017

Posted at 14/07/16 - 12:02 AM

 

Mitjançant el Decret  273/2016, de 12 de juliol, s’obre la convocatòria de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017 i s’aproven les seves bases reguladores. El termini per presentar les sol·licituds comença el 15 de juliol i finalitzarà el 12 de setembre de 2016. Les sol·licituds es faran a través de la plataforma EaCat.
 

Author:

Sistema de codificació del sector públic local de Catalunya

Posted at 04/07/16 - 12:52 PM

En el DOGC núm. 7151 de 29 de juny , surt publicada l’Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.

 

Author:

Ampliació termini de justificació de despeses del PO FEDER 2007-2013 de Catalunya

Posted at 22/06/16 - 12:50 PM

 

En relació amb la justificació de les despeses del PO FEDER 2007-2013, us informem que la plataforma SIFECAT està operativa de manera permanent per introduir tota la documentació relacionada amb la certificació de la despesa 3115L (despeses executades i pagades fins al 31/12/2015).

 

... més informació ...

Author:

Ítems del Portal de Transparència Local

Posted at 21/06/16 - 10:04 AM

Es troben a la vostra disposició els criteris jurídics dels ítems del Portal de Transparència Local, elaborats pel “Grup de treball per a l’elaboració de documents normalitzats”. Aquest grup està integrat pels diferents ens que van signar el Conveni Marc de data 2 de juny de 2015.

 

... més informació ...

Author:

Sessions informatives sobre la convocatòria d’ajuts del programa PO FEDER de Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT.

Posted at 23/05/16 - 02:23 PM

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha aprovat una nova convocatòria de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020, centrada en finançar operacions impulsades per ajuntaments, consells comarcals i diputacions, basades en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 i 6.

... més informació ...

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0