Normativa aplicable a la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació 2014-2015

 

 
Decret 155/2012, Versió PDF de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest període.
 
Decret 206/2013, Versió PDF de 30 de juliol, de modificació del termini d’execució de la línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats en els annexos 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre.
  Decret 104/2014, Versió PDF de 22 de juliol, pel qual s'aproven determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.

 

 
Terminis d'execució
 

lPel que fa a les subvencions de l’anualitat 2014 de la línia de reparació, manteniment i conservació, seran subvencionables les despeses que estableix la base segona de l’annex 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, que els ens locals duguin a terme en el període comprés entre l’1 de gener de 2013 i el 30 de setembre de 2014, mentre que per a les subvencions de l’anualitat 2015 ho seran les despeses que es duguin a terme entre l’1 d’octubre de 2014 i el 30 de setembre de 2015.

Els ens locals beneficiaris podran presentar la documentació justificativa fins al 31 de març de 2015 per a la despesa executada de l’anualitat 2014, i fins al 31 de març de 2016 per a la despesa executada de l’anualitat 2015. .

 
 
Modelatge
 

Model normalitzat de compte justificatiu simplificat i certificació d’intervenció

Model normalitzat de compte justificatiu simplificat i certificació d’intervenció  Word 2010