Convocatòries anteriors

 

Quadrienni 2004-2007

Normativa aplicable

Aprovació de les anualitats

Planificació quadriennal de les subvencions atorgades

Formulació definitiva de les subvencions en les diferents anualitats

 
Quadrienni 2000-2003

Normativa aplicable

Aprovació de les anualitats

 

 

Quadrienni 2004-2007
 
  Normativa aplicable al PUOSC quadrienni 2004-2007

 
Decret 189/2003, d'1 d'agost, Versió PDF de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2004-2007.

 
Bases d'execució, Versió PDF del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al quadrienni 2004-2007.
 

 

 
Inici
 

  

Aprovació de les anualitats
 
Resolució GAP/2510/2004, Versió PDF de 10 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Govern de 7 de setembre de 2004, d'aprovació del Pla únic d'obres
i serveis de Catalunya, any 2004.
 
Resolució GAP/554/2005, Versió PDF de 28 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2005, i d'aprovació del Programa específic de la Diputació de Lleida del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2004.
 
Resolució GAP/360/2006, Versió PDF de 20 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern de 31 degener de 2006, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2006.
 
Acord GOV/192/2006, Versió PDF de 17 d’octubre, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.

  

 
Inici
 

  

 Planificació quadriennal de les subvencions atorgades
  Llista de les subvencions planificades per al període 2004-2007, ordenades per comarca i municipi, del Programa general (PG), Específic de municipis petits i nuclis de població (MN), Específic d'acció territorial (AT), Específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona (DG) i Específic de biblioteques (PB)
 
  Llista de les subvencions planificades per al període 2004-2007 en el programa Específic de la Diputació de Lleida (DL)
 

  

 
Inici
 

  

 Formulació definitiva de les subvencions en les diferents anualitats
  Llista de les subvencions atorgades, ordenades per comarca i municipi, del Programa general (PG), Específic de municipis petits i nuclis de població (MN), Específic d'acció territorial (AT), Específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona (DG) i Específic de biblioteques (PB), per a cadascuna de les anualitats:
 

 

 
Inici
 

  

Models obligatoris per a les entitats locals beneficiàries del PUOSC 2004-2007
  Introducció Format PDF
  Certificat d'acceptació de les ajudes i la normativa PUOSC. Model-1(*) Format Word
  Certificat de replanteig de una obra Format Word
  Certif. aprovació projecte i existència consignació pressupostària. Model 2(*) Format Word
  Certificat d'adjudicació de l'obra. Model 9 (*) Format Word
  Acta de comprovació del replanteig Format Word
  Certificat de seguretat i salut laboral en obres de construcció Format Word
  Certificat mensual d'obra executada  (*) Format Word
  Certificat final de la direcció facultativa de l'obra. Model-CFO  (*) Format Word
  Comunicació a l'entitat col·laboradora de l'acte de recepció Format Word
  Acta de recepció d'una obra. Model-ARO  (*) Format Word
  (*) Documents obligatoris en la tramitació del PUOSC

Models obligatoris per a les entitats col·laboradores del PUOSC 2004-2007

  Fiscalització tècnica i econòmica d'una certificació d'obra Format Word
  Estat d'execució mensual Format Word
  Estat mensual d'ingressos i de lliuraments Format Word
  Fitxa sol·licitud ajut econòmic per actuacions urgents Format Word

 

Quadrienni 2000-2003
 
  Normativa aplicable
 
Decret 74/2000, de 22 de febrer, Versió PDF de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003
 
Resolució de 3 de març de 2000, Versió PDF d’aprovació dels models de sol·licitud de la convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003, aprovada per Decret 74/2000, de 22 de febrer (model fitxa de sol·licitud Format Word).
 
Decret 400/2000, de 27 de desembre, Versió PDF d’aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2000, i de les bases d’execució per al quadrienni 2000-2003
 
 
Resolució de 5 de gener de 2001, Versió PDF per la qual es dicten les instruccions que regulen l’avançament de la contractació de les actuacions atribuïdes per acord de la Comissió de Cooperació Local al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al quadrienni 2000-2003

 

 
Inici
 

 

 

 Aprovació de les anualitats
 
Decret 400/2000, de 27 de desembre, Versió PDF d’aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2000, i de les bases d’execució per al quadrienni 2000-2003
 
Decret 86/2001, de 20 de març, Versió PDF d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2001.
 
Decret 59/2002, de 19 de febrer, Versió PDF d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2002 
 
Decret 32/2003, de 4 de febrer, Versió PDF d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2003 


 

 
Inici