Consultes relatives a l'aplicació de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Fruit de la col·laboració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb les quatre Diputacions catalanes, el Consorci AOC, l’ACM, la FMC i el Col·legi de secretaris, interventors i tresorers de Catalunya, el suport als ens locals per donar compliment a les obligacions previstes en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’ha materialitzat entre d’altres, en un servei d’assistència jurídica als ens locals a través del correu electrònic reformalocal.governació@gencat.cat.

Les respostes d’aquest servei a les consultes més rellevants, s’han ordenat per temàtiques i es presenten amb aquest document en format breu i en format extens per tal que puguin servir de guia als ens locals de Catalunya.

 

Índex

Temàtica: Publicitat activa

Informació subjecta al règim de transparència
*
Els edictes que pengen al tauler d’anuncis de l’Ajuntament referents a expedients de celebració de matrimonis civils, també s’han de penjar al portal de transparència? Veure resposta
 

Transparència en els convenis de col·laboració

*
Quina és la regulació que fa la Llei en relació als convenis de col·laboració i al Registre de Convenis de Catalunya? Veure resposta
*
S’ha avançat en l’establiment del Registre telemàtic de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.?
Quins convenis cal enviar a la Subdirecció general de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica, i quins a la Direcció General d’Administració Local (DGAL) o s’han d’enviar tots als mateix lloc?.
Els convenis que cal enviar a la DGAL es refereixen més a obres urbanístiques?Veure resposta
*
Quins són els convenis de col·laboració que s’han de publicar i on s’han de publicar?Veure resposta
*
És procedent publicar els convenis en format PDF al Portal de transparència, mentre no estigui operatiu el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat? Veure resposta
   

Transparència en matèria de contractació pública

*
Els apartats f), g) i h) de l’art. 13.1 de la LTCAT afecten o no a les administracions locals?

En cas que afectin, en què consisteixen les obligacions esmentades? Veure resposta

  Quin procediment s’ha de seguir per enviar els contractes al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya? Veure resposta
   

Transparència en l’activitat subvencional

*
En què consisteixen les obligacions de publicitat activa, en matèria de subvencions i ajuts públics, que recullen els apartats d) i e) de l’art. 15.1 de la LTCAT? Veure resposta
   

Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial i Transparència en l’organització institucional i l’estructura administrativa

*
Hi ha obligació de publicar les declaracions de béns i activitats que s’inscriuen al registre d’interessos de la Corporació?

Com s’entén l’obligació que estableix la Llei, en el seu article 9.b, on estableix que l’Administració ha de fer pública l’estructura organitzativa interna de l’Administració i dels organismes i entitats a què fa referència la lletra a), amb identificació dels responsables dels diversos òrgans i llur perfil i trajectòria professionals? Veure resposta

   
Transparència en l’organització institucional i l’estructura administrativa
*
Quina és la interpretació que cal donar a l’apartat 1 h) de l’article 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern?

L’apartat esmentat inclou els contractes de concessions per l’explotació de les parades del mercat municipal, que són adjudicataris de contractes i realitzen activitats en dependències municipals?

Quin és el significat del caràcter permanent de l’activitat, servei o  obra? Veure resposta

   
  A quin nivell de directiu cal demanar la informació sobre les retribucions dels directius de les concessionàries? Veure resposta
Transparència en l’activitat pública
* Una societat mercantil de capital públic ha de tenir Portal de transparència?Veure resposta
*

La mancomunitat ha de crear obligatòriament un lloc web o una seu electrònica?
Una mancomunitat que no té web pròpia i que gestiona l’aigua de dos municipis ha de tenir portal de transparència?
Si la mancomunitat demana a l’AOC el Portal-Seu on el posen?  a la web dels dos municipis?  Veure resposta

   
* Quines són les obligacions que han de complir actualment les entitats municipals descentralitzades en matèria de publicitat activa? Veure resposta
Límits a les obligacions de transparència en la publicitat activa
*
S’ha de publicar el document íntegre d’una  sentència, o d’un conveni, etc.. encara que contingui dades com per exemple el nom, DNI i adreça del representant d’una associació  amb la que s’ha signat el conveni o les dades personals d’un tercer que ha posat un contenciós a l’ajuntament i sobre el que  ha recaigut sentència? . I si és que sí, com afecta a la Llei Orgànica de Protecció de Dades?. Si és que no, en cas de possibilitat de modificació del document, s’hauria de fer constar alguna diligència indicant que s’han modificat les dades?  Hauria de tenir alguna altra signatura vàlida el document resultant de la modificació? Veure resposta
   
Reutilització de la informació pública
* Com s’ha de portar a terme la reutilització de la informació? Veure resposta
   
Temàtica: Publicitat passiva
Accés a la informació pública. Exercici del dret i límits
* El silenci administratiu és 1 o 3 mesos?
Si un veí del poble demana informació a l´Ajuntament de data d´execució d'alguna  obra que s´ha realitzat, se li pot donar o s´ha de saber per a quina finalitat vol tenir aquesta informació? Veure resposta
*
Quina resposta cal donar a una sol·licitud d’informació relativa a la nòmina de l’alcalde?

Seria aplicable la protecció de dades per argumentar la denegació d’accés o  s’hauria de donar un accés parcial a la informació perquè en aquest document consten dades de caràcter personal, com poden ser el nom, DNI, retencions fiscals, adreça, etc..?. Veure resposta
*
La seu electrònica de l’Ajuntament té un formulari que permet omplir la sol·licitud del dret d’accés a la informació pública, però només s’hi pot accedir amb certificat electrònic i aquest certificat només es pot obtenir un cop complerta la majoria d’edat. S’està complint amb les premisses de la Llei 19/2014, quan totes les persones que tenen entre 16 i 18 anys poden sol·licitar el dret d’accés a la informació pública presencialment però no telemàticament? Veure resposta
*
En el tràmit d'informació pública que es realitzarà en l’expedient de legalització d’una nau agrícola es podria consultar l'expedient sense cap tipus de restriccions respecte de les dades personals que hi constin com  les dades personals del titular, del seu tècnic, de les instal·lacions de la seva granja, etc..? Veure resposta
*

El projecte tècnic i el certificat tècnic que consten en l’expedient administratiu es podrien considerar inclosos dins les restriccions que estableix l’article 21.1 g) de la LTC?
Si l’expedient conté dades personals no especialment protegides, caldria dur a terme una ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades. Quin criteris s’han d’utilitzar per tal de dur a terme aquesta ponderació?
En virtut del que disposa l’article 31 de la LTC caldria donar trasllat de la sol·licitud al titular de la llicència i/o al redactor del projecte?
En cas que els tercers manifestin la seva negativa a l’accés d’informació pública, l’Ajuntament ha de resoldre en conseqüència o el que estimi oportú? amb quins criteris?
Si una sol·licitud d’accés fa referència a “fotocòpia complerta de l’expedient”. Es podria donar accés amb un altre mitja? O bé es podria permetre l’accés a l’expedient amb el dret a consultar a les oficines municipals, però sense dret a còpia? En cas que es lliurin còpies de la documentació s’hauria de restringir d’alguna manera l’ús que pugui fer el sol·licitant? Veure resposta

* S’ha de donar accés i còpia del contingut íntegre de determinats acords municipals si aquests consten en el  portal de la transparència  en tant que han estat objecte de publicació activa? Veure resposta
* A més de donar accés a la informació continguda en un expedient administratiu, l’ajuntament té l’obligació de donar còpia al particular si ho sol·licita, o permetent-li consultar la documentació a les dependències on es troba dipositada és suficient? Veure resposta
* Quins límits al dret d’accés a la informació pública poden concórrer en cas d’una sol·licitud d’informació dels expedients disciplinaris instruïts en el municipi en els darrers tres anys així com les respectives sancions imposades? Veure resposta
* Quins límits al dret d’accés a la informació pública poden concórrer en cas d’una sol·licitud dels convenis signats amb una Associació així com còpia dels rebuts i factures presentats per l’entitat per a rebre una subvenció? Veure resposta
* Quins límits al dret d’accés a la informació pública poden concórrer en cas de peticions de diversos ciutadans de còpia de les factures d'un determinat proveïdor des de l’any 2006 fins a l’actualitat? Veure resposta
   
Accés a la informació pública. Sol·licituds imprecises
* Procedeix considerar com a imprecisa la sol·licitud d’ informació d’un ciutadà respecte de la ubicació dels diferents solars, terrenys, sobrants d’infraestructures ja construïdes dels quals l’Ajuntament és propietari i/o en té la gestió; amb la finalitat de poder-los geolocalitzar i ubicar-los sobre el plànol? Veure resposta
   
Temàtica: Disposicions generals
Àmbit d’aplicació i Responsables del compliment
* Quines obligacions en matèria de transparència, han d’assumir les societats amb capital 100% públic?
Un conseller no regidor d’una societat mercantil 100% pública (i, per tant, inclosa en l’àmbit d’aplicació de la llei de transparència) es considera “alt càrrec” o “personal directiu”,? i en aquest últim cas, es podria exigir la publicitat de les declaracions de patrimoni i activitats? Veure resposta
   
Temàtica: Disposicions generals i publicitat activa
Àmbit d’aplicació i Transparència en l’activitat subvencional
*

Els expedients d’una associació estan sotmesos a l’obligació d’informació pública?
Han d’informar del que preveu l’article 3.2?
Qui ha de portar a terme la publicació de la informació pública de l’associació?

En relació al previst a l’article 11.1 b), s’ha d’exigir la informació a tots els beneficiaris de subvencions o només als que provinguin de convocatòries que prevegin subvencions superiors a 10.000 € o qualsevol conveni de concessió directa de subvencions?. Si la resposta és afirmativa, on es troba aquesta obligació?. Veure resposta
 
Quina informació ha de fer pública en la seva web una residència de gent gran concertada amb la Generalitat, per complir amb la Llei de transparència? Veure resposta
 
Temàtica: Registre de grups d’interès
Creació i persones i activitats incloses en el Registre
*
El Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic,  és d’aplicació a l’administració local i al sector públic local?

Un consorci de caràcter associatiu integrat per entitats locals, entitats sense ànim de lucre i centres proveïdors de serveis a les persones en l’àmbit de la salut i dels serveis socials, ha de crear un registre de grups d’interès? Veure resposta
   
Temàtica: Del bon Govern
Codi de Conducta dels alts càrrecs. Dret a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat. Millora de la qualitat normativa. (Accés a la informació pública)
*
Si el codi de conducta dels alts càrrecs no té naturalesa reglamentaria, com es pot aplicar als afectats sense que l’acceptin voluntàriament de forma expressa?

Les cartes de servei tenen naturalesa reglamentaria, competència no delegable, però poden existir modificacions no substancials en les cartes?. Caldrà sotmetre a l’acord plenari, qualsevol modificació/correcció/esmena a aquest òrgan, tenint en compte que pot celebrar-se cada dos mesos en alguns ajuntaments?

Quins drets o interessos de tercers, fora de les dades personals, es poden veure afectats quan es lliura una determinada informació sol·licitada?

La Llei 53/1984 d’incompatibilitats afecta a tots els alts càrrecs, però estableix que només els afectarà si tenen la condició d’empleats públics, com s’ha d’entendre?

Es podria entendre que l’article 64 de la Llei 19/2014 només resulta d’aplicació a les administracions que sí que es troben obligades a redactar les memòries d’avaluació i impacte de normes, però en cap cas fa que aquesta obligació sigui genèrica per totes les administracions, inclosa la local?
Respecte a aquestes memòries, com es fa la participació ciutadana en la seva redacció si, fonamentalment, han de consistir en informes de caràcter tècnic? Veure resposta
* S’ha de publicar la declaració d’activitats i béns dels alts càrrecs locals, a l’inici de la legislatura? Veure resposta
   

Temàtica: Aplicació de la llei

Mesures generals d’aplicació de la Llei
* La Diputació ajudarà econòmicament als municipis per a la implantació de la llei de transparència? Veure resposta