Registre d'organitzacions associatives del ens locals de Catalunya

Descripció
Inscripció
  Sol.licitud d'inscripció al ROAEL
Normativa
Associacions inscrites al ROAELC
Modelatge administratiu

 

Descripció
 

El Registre d’organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya és el registre públic en el qual s’han d’inscriure les associacions d’ens locals que tenen per finalitat la protecció i promoció dels interessos comuns i genèrics dels ens locals, i les que agrupen un nombre determinat d’aquests en funció de característiques específiques o d’una determinada condició geogràfica, les quals han de permetre l’accés a tots els ens locals de Catalunya que es trobin en les mateixes circumstàncies.

El registre s’organitza en dues seccions: la secció general i la secció complementària. A la secció general, s’han d’inscriure les associacions que tenen per finalitat la protecció i promoció dels interessos comuns i genèrics dels ens locals. A la secció complementària, les associacions agrupen ens locals segons les seves característiques, interessos o circumstàncies particulars o especials.

Poden ser membres de les associacions, els diferents ens locals que la normativa de règim local estableix o només algun tipus d’aquests. No en poden ser membres, els organismes autònoms, les societats mercantils, els consorcis i altres formes de gestió, i els altres ens dependents o vinculats.

Les associacions vàlidament constituïdes tenen personalitat jurídica i capacitat d’actuació per complir les seves finalitats i, per a les institucions de la Generalitat, tenen la consideració de representants dels interessos de les institucions de govern local que agrupen.

Les associacions d’ens locals es regeixen pels seus estatuts, pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel Decret 110/1996 i, en els aspectes no regulats per aquests, per la legislació general sobre associacions.


 Inici

 

Inscripció

Per inscriure una associació al ROAELC, cal trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament competent en matèria de règim local, conjuntament amb la sol·licitud, els acords d’adhesió dels ens locals i els estatuts. Els acords dels ens locals de creació, d’adhesió o de dissolució d’una associació han de ser adoptats mer majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

Els mateixos tràmits establerts per a la constitució d’una associació s’han de seguir per a l’adhesió o separació de membres, per a la modificació dels estatuts i per a la seva dissolució.

El termini per resoldre la inscripció o per denegar-la motivadament és de vint dies. En el cas que no s’hagi resolt la sol·licitud en aquest termini, l’associació s’entén inscrita  a tots els efectes.

La inscripció en el registre s’efectua en fulls normalitzats i numerats correlativament, en els quals hi consten:
- el número d’inscripció assignat
- la denominació i el domicili
- la data de constitució
- les finalitats perseguides
- la data de la inscripció
- la modificació dels estatuts, si escau
- la dissolució, si escau

Les associacions han de comunicar al ROAELC qualsevol canvi en les dades que hi consten, les modificacions dels estatuts, dels seus membres i dels representants dels ens locals en els òrgans de govern.

A l’assentament de la modificació, hi consta:
- l’extracte de la modificació
- la data de la modificació
- la data de l’assentament en el ROAELC

A l’assentament de dissolució d’una associació, hi consta:
- l’acord de l’òrgan suprem, ratificat per acord ple o òrgan corresponent dels ens locals membres adoptat per majoria absoluta
- el motiu determinant de la dissolució
- l’aplicació estatutària o legal del patrimoni social
- la data de l’assentament 

Inici

  

Normativa
 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, 20.05.2003).
 
Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent (DOGC núm. 2192, 10.04.1996).
 
Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123, 02.05.2008).
 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE núm. 550, 21.01.2003).
Inici

 

Associacions inscrites als ROAELC

Secció general

- Federació de Municipis de Catalunya
- Associació de Municipis i Comarques

Secció complementària

- Associació d’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya
- Associació de Municipis de l’Embassament de Rialb
- Associació de Municipis Salines Bassegoda
- Associació d’Ens de Muntanya dels Pirineus
- Associació de Municipis amb Centrals de Producció Hidroelèctrica
- Federació Catalana de Municipis Rurals
- Xarxa Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
- Consell d’Iniciatives per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
- Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona
- Fòrum dels Municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, Mongat i Tiana
- Agrupació de Municipis de les Muntanyes de Prades
- Agrupació de Municipis de la Ribera Nord
- Associació de Municipis AMMAT
- Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya
- Associació de Municipis Eòlics de les Terres de Lleida
- Associació d’Ens Locals de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya

- Associació de Micropobles de Catalunya
- Associació de l’Observatori de Dades en els Mitjans de Comunicació
- Un Ramat de Camins. Associació Pirinenca per al Foment  de la Cultura i el Turisme
- Associació Cultural de Municipis Indians
- Associació de Municipis pel Desenvolupament del Pla de Competitivitat Turística Boscos de Bruixes i Bandolers
- Associació de Municipis de la Vall del Llobregós
- Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya
- Mesa l’Alcaldes de l’Energia de Catalunya (MADE)
- Associació de Municipis per la Independència
- Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit
- Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes
- Associació de Municipis Eòlics de Catalunya (AMEC)

- Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec


Inici

 

Modelatge administratiu
Constitució d'una associació
 
 
 Models per a la tramitació
    Resolució de l'alcaldeFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
    Informe de la IntervencióFormat Word
    Dictàmen de la Comissió Informativa i acord del PleFormat Word
    Acta de constitució de la ComissióFormat Word
    Projecte d'estatuts
    TramesaFormat Word
    Dictàmen de la Comissió Informativa i acord del PleFormat Word
    Convocatòria a la sessió de constitució de l'AssembleaFormat Word
    Acta de constitució de l'AssembleaFormat Word
    TramesaFormat Word

 

 Adhesió a una associació
 
 
 Models per a la tramitació
    Resolució de l'alcaldeFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
    Informe de la IntervencióFormat Word
    Dictàmen de la Comissió Informativa i acord del PleFormat Word
    Convocatòria a la sessió de l'assemblea generalFormat Word
    Acta de l'assemblea general de l'associacióFormat Word
    TramesaFormat Word
Inici

 

 Separació d'una associació
 
 
 Models per a la tramitació
    Resolució de l'alcaldeFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
    Informe de la IntervencióFormat Word
    Dictàmen de la Comissió Informativa i acord del PleFormat Word
    Convocatòria a la sessió de l'assemblea generalFormat Word
    Acta de l'assemblea general de l'associacióFormat Word
    TramesaFormat Word
Inici

 

 Modificació de dels estatuts d'una associació
 
 
 Models per a la tramitació
    Resolució de l'alcaldeFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
    Informe de la IntervencióFormat Word
    Dictàmen de la Comissió Informativa i acord del PleFormat Word
    Acta de constitució de la ComissióFormat Word
    Projecte d'estatuts
    TramesaFormat Word
    Dictàmen de la Comissió Informativa i acord del PleFormat Word
    Convocatòria de l'assemblea generalFormat Word
    Acta de l'assemblea general de l'associacióFormat Word
    CertificatFormat Word
    TramesaFormat Word
Inici

 

 Dissolució d'una asssociació
 
 
 Models per a la tramitació
    Resolució de l'alcaldeFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
    Informe de la IntervencióFormat Word
    Dictàmen de la Comissió Informativa i acord del PleFormat Word
    Convocatòria de l'assemblea generalFormat Word
    Acta de l'assemblea general de l'associacióFormat Word
    TramesaFormat Word
Inici