Delimitació municipal

S’entén per delimitació municipal el procés successiu per a la determinació i, si s’escau, adaptació de la línia de terme, així com la seva fitació a una escala determinada. La delimitació completa d’un municipi comporta l’elaboració del seu mapa municipal, el qual ha de ser sotmès a la consideració de la Comissió de Delimitació Territorial.

 

Normativa
Procediment de delimitació municipal
  1. Replantejament de les actes històriques
  2. Acta de les operacions de delimitació
  3. Acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes
  4. Memòria dels treballs topogràfics
  5. Mapa municipal de Catalunya
  6. Consideracions sobre la delimitació de les línies de terme que confronten amb d'altres territoris de l'Estat espanyol
Tramitació de l'expedient.
  1. Inici de l'expedient i nomenament de la Comissió Municipal de Delimitació. Article 28
  2. Acta de les operacions de delimitació. Article 31
  3. Resolució. Article 32
  4. Fitació. Article 33
  5. Mapa municipal de Catalunya. Articles 35–37
Modelatge administratiu
 

Normativa

- Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre.

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Articles 12.3, 19, 25, 27.3.c, 28.1, 114.2.c, 179.1.b i 184.1.

- Decret 225/2002, de 27 d'agost, pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial, modificat pel Decret 373/2004, de 7 de setembre.

- Reial decret 3426/2000, de 15 de desembre, pel qual es regula el procediment de delimitació dels termes municipals pertanyents a diferents comunitats autònomes.

Inici

 

Procediment de delimitació municipal

 

1. Replantejament de les actes històriques

La Direcció General d’Administració Local, juntament amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, realitza un treball d’interpretació de la documentació històrica i la trasllada sobre cartografia actual mitjançant el replantejament de les línies de terme descrites en les actes aixecades majoritàriament per l’Institut Geogràfic espanyol entre els anys 1910 i 1930.2. Acta de les operacions de delimitació

Les operacions de delimitació consisteixen a precisar amb detall el traçat de la línia de terme i en adaptar-lo a la realitat geogràfica existent quan aquella esdevingui incoherent pel pas d’infraestructures o accidents geogràfics o per la modificació antròpica del territori. Aquestes operacions les han de dur a terme les comissions nomenades per cada ajuntament, amb la intervenció dels representants nomenats per la Generalitat, emprant la documentació relativa a delimitacions anteriors i els testimonis que siguin necessaris.

 

L’Acta de les operacions de delimitació ha de recollir la descripció de la línia de terme i les coordenades de les fites que la defineixen i el traçat de la línia de terme entre elles a escala 1:5.000 o superior. Aquesta acta s’ha de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats i, un cop aprovades, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha de publicar la delimitació acordada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

En el cas de desacord, la Direcció General d’Administració Local ha d’elaborar un informe sobre les diverses propostes de delimitació que s’ha de sotmetre a la Comissió de Delimitació Territorial i a la Comissió Jurídica Assessora.3. Fitació

 

Un cop publicada la delimitació, els ajuntaments han de dur a terme la fitació, que consisteix en la col·locació de les fites que assenyalen els límits dels termes municipals o, en el cas que els ajuntaments així ho acordin, en el reconeixement de les seves coordenades UTM

En el cas que els ajuntaments optin per la col·locació de fites, la Direcció General d’Administració Local ha d’estendre una acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que reculli la línia de terme i la posició de les fites a escala 1:5.000 o superior. En el cas que optin pel reconeixement de les coordenades UTM de les fites, aquesta acta només s’ha d’estendre quan en la delimitació no s’hagin determinat de forma precisa aquestes coordenades.

 

4. Cartografia oficial

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya efectua l’aixecament de les coordenades de les fites i elabora la memòria dels treballs topogràfics on trasllada les coordenades UTM de les fites i la trajectòria de la línia de terme sobre la cartografia oficial de Catalunya a escala 1:5.000.

 

5. Mapa municipal de Catalunya

La delimitació completa d’un municipi comporta l’elaboració dels seu mapa municipal, el qual ha de ser sotmès a la consideració de la Comissió de Delimitació Territorial. La Direcció General d’Administració Local ha d’inscriure el mapa municipal al Registre del sector públic local de Catalunya, i n’ha de donar trasllat a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per inscriure’l al Registre Cartogràfic de Catalunya, i a l’Administració de l’Estat, als ajuntaments afectats, al cadastre i a urbanisme.

El mapa municipal s’ha de fer en format digital i a escala 1:5.000.

 

6. Línies de terme que confronten amb altres territoris

La delimitació de les línies de terme que confronten amb d’altres territoris de l’Estat espanyol és regulada pel Reial decret 3426/2000, de 15 de desembre.

Pel que fa als límits estatals, les competències en fronteres recauen actualment en el Ministeri d’Afers Exteriors espanyol.

Inici

 

Tramitació de l'expedient

La tramitació de l’expedient per a la delimitació de termes municipals que estableix el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre, és la següent:

1. Inici de l'expedient i nomenament de la Comissió Municipal de Delimitació (article 28)

L'inici de l'expedient de delimitació correspon a l’ajuntament o els ajuntaments interessats i al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el marc de l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya

Els plens dels ajuntaments han de nomenar una Comissió Municipal de Delimitació que ha de representar l'Ajuntament en les operacions de delimitació. Aquesta comissió ha d'estar constituïda per l'alcalde, dos regidors, el secretari de l'ajuntament i un tècnic. Si durant la tramitació de l'expedient de delimitació es produeix la renovació del consistori a causa d'un procés d'eleccions municipals, caldrà ratificar la comissió que ja hi havia ol bé nomenar-ne una de nova.

2. Acta de les operacions de delimitació (article 31)

Les operacions de delimitació han de quedar recollides en la corresponent acta, la qual ha de reflectir els acords i, si s'escau, els punts de desacord. S'ha de fer un exemplar de l'acta per cadascun dels municipis afectats, a més d'un per a la Direcció General d’Administració Local i un per a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

L'acta de les operacions de delimitació s'ha de sotmetre a l'aprovació del Ple dels ajuntaments afectats, que han de comunicar l'acord al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. En el cas que hi hagi desacord, els ajuntaments han d'aportar tota la documentació acreditativa de la delimitació aprovada.


3. Resolució (article 32)

En el cas que tots els acords siguin favorables a la delimitació proposada en l'acta, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha de publicar la delimitació acordada al DOGC.

Quan hi hagi desacord, la Direcció General d’Administració Local ha d’elaborar un informe sobre les diverses propostes de delimitació que s’ha de sotmetre a la Comissió de Delimitació Territorial i a la Comissió Jurídica Assessora. La delimitació s'ha de resoldre pel titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge mitjançant resolució publicada al DOGC.

 

4. Fitació (article 33)

Els ajuntaments han de comunicar al Departament de Governació i Relacions Institucionals si opten per la col·locació de fites que assenyalen els límits dels termes municipals o bé per la determinació precisa de les seves coordenades UTM.

Només en el cas que els ajuntaments optin per la col·locació de fites o bé quan en la delimitació no s’hagin determinat de forma precisa les coordenades de les fites, la Direcció General d'Administració Local ha d'estendre una acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes, que ha d'estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

 

5. Mapa municipal de Catalunya (articles 34–37)

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha d'elaborar la memòria dels treballs topogràfics on han de constar les coordenades UTM de les fites col·locades i la trajectòria de la línia de terme compresa entre les fites sobre cartografia oficial a escala 1:5.000 (art. 34), així com el mesurament del terme municipal (art. 35).

La Direcció General d’Administració Local ha d’inscriure el mapa municipal al Registre del sector públic local de Catalunya, i n’ha de donar trasllat a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per inscriure’l al Registre Cartogràfic de Catalunya, i a l’Administració de l’Estat per inscriure'l al Registre central de cartografia del Consell Superior Geogràfic. 

Igualment se n’ha de donar trasllat als ajuntaments afectats, a la Gerència Territorial del Cadastre i a la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat (art. 37).

 


 Inici