Models de Personal

En aquest apartat trobareu tota la informació necessària sobre els tràmits a seguir, per tal de completar l'expedient corresponent, relacionat amb temes de personal.

 

 Certificats Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari 
 Llicències i permisos Instruments de planificació i gestió
 Situacions administratives Règim disciplinari
 Retribucions  

 

 
Certificats
Reconeixement de serveis previs
 
 
 Models per a la tramitació
    Sol·licitudFormat Word
    Comunicació a la persona interessadaFormat Word
    Certificat de serveis previsFormat Word
    Sol.licitud de reconeixementFormat Word
    Resolució de l'alcalde o alcaldessaFormat Word
    NotificacióFormat Word
   

 

Llicències i permisos
Llicència de funcionaris per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball
 
 
 Models per a la tramitació
    Sol·licitudFormat Word
    Comunicació a la persona interessadaFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
    Informe del regidor o regidora delegatFormat Word
    Proposta de resolució de la llicènciaFormat Word
    Resolució de l'alcalde o alcaldessaFormat Word
    NotificacióFormat Word
    ComunicacióFormat Word
Llicència de funcionaris per a assumptes propis
 
 
 Models per a la tramitació
    Sol·licitudFormat Word
    Comunicació a la persona interessadaFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
    Informe del regidor o regidora delegatFormat Word
    Proposta de resolució de la llicènciaFormat Word
    Resolució de l'alcalde o alcaldessaFormat Word
    NotificacióFormat Word
    ComunicacióFormat Word
     
Permís de funcionaris per raó de matrimoni o inici de convivència
 
 
 Models per a la tramitació
    Sol·licitudFormat Word
    Comunicació a la persona interessadaFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
    Proposta de resolució del permísFormat Word
    Resolució de l'alcalde o alcaldessaFormat Word
    NotificacióFormat Word
    ComunicacióFormat Word
     
Permís per adopció
 
 
 Models per a la tramitació
    Sol·licitudFormat Word
    Comunicació a la persona interessadaFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
    Proposta de resolució del permísFormat Word
    Resolució de l'alcalde o alcaldessaFormat Word
    NotificacióFormat Word
    ComunicacióFormat Word
     
Permís per maternitat
 
 
 Models per a la tramitació
    Sol·licitudFormat Word
    Comunicació a la persona interessadaFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
    Proposta de resolució del permísFormat Word
    Resolució de l'alcalde o alcaldessaFormat Word
    NotificacióFormat Word
    ComunicacióFormat Word
     

 

 

 
Situacions administratives
Adscripció de funcionaris en comissió de serveis
 
 
 Models per a la tramitació
    Sol·licitudFormat Word
    Informe de la IntervencióFormat Word
    Resolució de l'alcalde o alcaldessaFormat Word
    Comunicació de la resolució a la regidoria delegadaFormat Word
    Sol·licitudFormat Word
    Comunicació de la sol·licitudFormat Word
    Informe de la regidoria de l'ajuntament d'origenFormat Word
    Resolució de l'alcalde o alcaldessa de l'ajuntament d'origenFormat Word
    Comunicació a l'ajuntament de destinacióFormat Word
    Notificació a la persona interessadaFormat Word
     
Excedència voluntària per interès particular
 
   Models per a la tramitació
    Sol·licitudFormat Word
    Comunicació a la persona interessadaFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
   

Informe del regidor o regidora delegatFormat Word

    Proposta de resolucióFormat Word
    Resolució de l'alcalde o alcaldessaFormat Word
    NotificacióFormat Word
    ComunicacióFormat Word
     
Excedència voluntària per tenir cura d'un fill
 
   Models per a la tramitació
    Sol·licitudFormat Word
    Comunicació a la persona interessadaFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
   

Informe del regidor o regidora delegatFormat Word

    Proposta de resolucióFormat Word
    Resolució de l'alcalde o alcaldessaFormat Word
    NotificacióFormat Word
    ComunicacióFormat Word
     

 
Retribucions
Atorgament de bestretes reintegrables
 
 
 Models per a la tramitació
    Sol·licitudFormat Word
    Comunicació a la persona interessadaFormat Word
    Resolució de l'alcalde/essa d'incoació i de sol·licitud d'informes Format Word
    Informe de la Intervenció Format Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
    Informe de la Tresoreria Format Word
    Resolució de l'alcalde/essaFormat Word
    NotificacióFormat Word
    ComunicacióFormat Word
     
Reconeixement de triennis
 
   Models per a la tramitació
    Sol·licitudFormat Word
    Comunicació a la persona interessadaFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
    Resolució de l'alcalde o alcaldessaFormat Word
    NotificacióFormat Word
    ComunicacióFormat Word

 
Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari
Nomenament de personal eventual
 
 
 Models per a la tramitació
     PropostaFormat Word
    Informe de la SecretariaFormat Word
    Informe de la Intervenció Format Word
    Resolució de l'alcalde o alcaldessaFormat Word
    NotificacióFormat Word
    Declaració de compatibilitatFormat Word
    Presa de possessióFormat Word
    ComunicacióFormat Word
    Publicació del nomenament en el BOP i en el DOGCFormat Word
    Afiliació o alta, si és el cas, en el règim general de la Seguretat Social
Instruments de planificació i gestió
Aprovació de la plantilla del personal de l'ajuntament
 
 
 Models per a la tramitació
    Informe de la IntervencióFormat Word
    DictamenFormat Word
    Publicació en el BOP i en el DOGCFormat Word
    CertificatFormat Word
    TramesaFormat Word

 
Règim disciplinari
Expedient disciplinari per falta molt greu
 
 
 Models per a la tramitació
    1. Actuacions prèvies
    Diligències prèvies
    Resolució de l'alcalde/essa d'obtenció d'informació reservadaFormat Word
    2. Inici del procediment
    Resolució d'incoació i nomenament d'instructor/a i secretari/àriaFormat Word
    Notificació de la resolució d'incoacció a l'incupat/daFormat Word
    ComunicacióFormat Word
    ComunicacióFormat Word
    Escrit d'acceptació del nomenamentFormat Word
    Provisió de l'instructor/aFormat Word
    Notificació de la provisió a l'inculpat/daFormat Word 
    3. Instrucció de l'expedient 
    Citació a dia certFormat Word 
    Concessió del tràmit d'audiènciaFormat Word 
    CompareixençaFormat Word
    Plec de càrrecsFormat Word 
    Notificació del plec de càrrecsFormat Word 
    Al·legacionsFormat Word 
    Provisió de l'instructor/aFormat Word 
    Notificació de la provisió de pràctica de les provesFormat Word 
    Pràctica de les provesFormat Word 
    Proposta de resolució de l'instructor/aFormat Word 
    Notificació de la proposta de resolució a l'inculpat/daFormat Word 
    Al·legacions contra la proposta de resolucióFormat Word 
    4. Acabament del procediment 
    Resolució de l'alcalde/essaFormat Word 
    Notificació de la resolució a l'inculpat/daFormat Word 
    ComunicacióFormat Word 
    EdicteFormat Word 
     
Expedient disciplinari per falta greu
 
 
 Models per a la tramitació
    1. Actuacions prèvies
    Diligències prèvies
    Resolució de l'alcalde/essa d'obtenció d'informació reservadaFormat Word
    2. Inici del procediment
    Resolució d'incoació i nomenament d'instructor/a i secretari/àriaFormat Word
    Notificació de la resolució d'incoacció a l'incupat/daFormat Word
    ComunicacióFormat Word
    ComunicacióFormat Word
    Escrit d'acceptació del nomenamentFormat Word
    Provisió de l'instructor/aFormat Word
    Notificació de la provisió a l'inculpat/daFormat Word
    3. Instrucció de l'expedient 
    Citació a dia certFormat Word
    Concessió del tràmit d'audiènciaFormat Word
    CompareixençaFormat Word
    Plec de càrrecsFormat Word
    Notificació del plec de càrrecsFormat Word
    Al·legacionsFormat Word
    Provisió de l'instructor/aFormat Word
    Notificació de la provisió de pràctica de les provesFormat Word
    Pràctica de les provesFormat Word
    Proposta de resolució de l'instructor/aFormat Word
    Notificació de la proposta de resolució a l'inculpat/daFormat Word
    Al·legacions contra la proposta de resolucióFormat Word
    4. Acabament del procediment 
    Resolució de l'alcalde/essaFormat Word
    Notificació de la resolució a l'inculpat/daFormat Word
    ComunicacióFormat Word
    EdicteFormat Word
     
Procediment sumari per falta lleu
 
 
 Models per a la tramitació
    Resolució de l'alcalde/essa sobre primeres actuacionsFormat Word
    Resolució d'inici del procediment sumari i plec de càrrecsFormat Word
    Notificació del nomenament d'instructor/aFormat Word
    Escrit de l'instructor/a d'acceptació del nomenamentFormat Word
    Provisió de l'instructor/aFormat Word
    Notificació de la provisió a la part inculpadaFormat Word
    Comunicació a l'òrgan de representació de personalFormat Word
    Al·legacions de la part inculpadaFormat Word
    Provisió de l'instructor/a de l'acte de compareixença i de la pràctica de provesFormat Word
    Notificació de la provisió de l'acte de compareixença i de la pràctica de provesFormat Word
    Acta de l'acte de compareixençaFormat Word
    Acta de l'acte de la pràctica de provesFormat Word
    Proposta de resolució de l'instructor/aFormat Word
    Resolució d'acabament el procediment sumariFormat Word
    Notificació de la resolució a l'inculpat/daFormat Word
    ComunicacióFormat Word