Mapa Municipal de Catalunya

Un dels elements bàsics que caracteritzen els municipis, juntament amb la població i l’organització, és el seu territori o terme municipal. El terme municipal és l’àmbit territorial on l’ajuntament exerceix les seves competències en servei de les persones. El concepte de territori comporta, al seu torn, l’existència d’uns límits que el defineixin i continguin.

Actualment no es coneixen amb prou precisió i claredat els límits de molts municipis de Catalunya, fet que dificulta la planificació i gestió del territori, tant a nivell local com regional o nacional. Aquest desconeixement s’explica perquè els límits municipals han estat fixats històricament en diferents processos de delimitació d’acord amb les necessitats i la realitat geogràfica de cada moment. Els profunds canvis patits pel territori en moltes àrees del nostre país, especialment en els darrers cent anys, fan que en alguns casos els límits històrics es desdibuixin o perdin part del seu sentit.

Per fer front a aquestes exigències de precisió i claredat actuals, des del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge s’està duent a terme un procés d’actualització dels límits municipals amb l’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya.

El Mapa Municipal de Catalunya el formen els 948 mapes municipals dels municipis de Catalunya. Cada mapa municipal, al seu torn, és format pel conjunt de línies de terme de cada municipi. En total són unes 2.876 línies de terme. La realització d’aquest Mapa comporta la delimitació de tots els municipis de Catalunya a escala 1:5.000.

El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre, estableix el procediment administratiu de la delimitació municipal. El resultat d’aquest procediment és l’oficialització dels límits municipals i la consideració final per part de la Comissió de Delimitació Territorial dels mapes municipals de cadascun dels municipis.

 

Video informatiu sobre el Mapa Municipal de Catalunya